TRU­ET MED BÆN­KEN

Ni­ck­las Bendt­ner er pla­get af en ska­de i ly­sken. Men selv om han mel­der sig klar, kan han en­de på bæn­ken mod Ser­bi­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TEST­KAMP Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk faab@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Farzam Abol­hos­se­i­ni Et dansk lands­hold i en uhyg­ge­ligt af­gø­ren­de EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp uden Ni­ck­las Bendt­ner. Tan­ken er ik­ke ube­tin­get rar, men den kan bli­ve vir­ke­lig­hed på lør­dag mod Ser­bi­en.

En ska­de i ly­sken ge­ne­re­de Bendt­ner i gårs­da­gens sejr over Mon­te­ne­gro, hvor an­gri­be­ren blev skif­tet ud al­le­re­de i pau­sen til for­del for den ny­kå­re­de dan­ske me­ster, Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen.

» Jeg har haft en del ly­ske­ska­der. Den her sid­der lidt højt op­pe. Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg er be­kym­ret, men du tæn­ker dig om, hvis du skal ud i et stræk, og der kan kom­me en yder­li­ge­re ska­de. Der­for er det og­så vig­tigt, at den er 100 pro­cent i or­den, når vi skal ud og spil­le på lør­dag, « sag­de Bendt­ner om ska­den, in­den to­nen blev en smu­le me­re po­si­tiv.

Ol­sen util­freds

» Det er ik­ke no­get rig­tig se­ri­øst. Det skal nok bli­ve godt nok til lør­dag. Når vi skal spil­le så vig­tig en kamp, kan du al­drig hol­de på hes- ten. Så gæl­der det om at væ­re 100 klar, og det er og­så det, jeg ar­bej­der hen imod, « lød det fort­sat fra an­gri­be­ren.

Men ska­de el­ler ej. Mor­ten Ol­sen var på in­gen må­de til­freds med dét, den kon­tro­ver­si­el­le an­gri­ber le­ve­re­de i Vi­borg. Bendt­ner vir­ke­de tung, og bi­drog ik­ke me­get til det dan­ske spil, der først for al­vor kom i gang ef­ter pau­sen, da Wol­fsburg­spil­le­ren var ud­skif­tet. Og det lag­de land­stræ­ne­ren mær­ke til.

» Han må kun­ne præ­ste­re bed­re. Det er der slet in­gen tvivl om, « sag­de Mor­ten Ol­sen ef­ter kam­pen.

Al­ter­na­ti­ver­ne

Fak­tisk var Ol­sen så util­freds, at han over­ve­jer at smi­de Bendt­ner på bæn­ken mod Ser­bi­en. Og­så selv om han skul­le bli­ve sin ska­de kvit.

» Selv­føl­ge­lig over­ve­jer jeg ( mu­lig­he­den for) ik­ke at spil­le med ham på lør­dag mod Ser­bi­en. Der er ik­ke så man­ge mu­lig­he­der, men vi må tæn­ke på dem, hvis Ni­ck­las ik­ke bli- ver klar - el­ler ik­ke bli­ver klar på den må­de, som vi ger­ne vil ha­ve det, « lød det fra en kon­se­kvent Ol­sen.

De mu­lig­he­der, Mor­ten Ol­sen har, hvis han gør al­vor af si­ne trus­ler om at bæn­ke Ni­ck­las Bendt­ner, in­de­bæ­rer først og frem­mest Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen. Men og­så Yus­suf Poul­sen, der spil­le­de en flot kamp mod Mon­te­ne­gro, og Las­se Vi­be kan væ­re va­ri­a­tions­mu­lig­he­der til den vig­ti­ge kamp i Par­ken, hvor Dan­mark skal gø­re alt for at kom­me for­an for før­ste gang i de se­ne­ste ot­te kam­pe.

For be­gyn­der det dan­ske hold igen med at kom­me ned med en en­kelt scor­ing, kan det bli­ve rig­tig svært mod Ne­manja Ma­tic & Co. Svæ­re­re end det blev mod ser­ber­nes mon­te­ne­grin­ske na­bo­er.

Ni­ck­las Bendt­ner ( th.) kun­ne kun gen­nem­fø­re én halv­leg mod Mon­te­ne­gro, in­den han måt­te ud­gå med ly­ske­pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.