Wil­bek hjæl­per U21- dren­ge­ne

Dansk hånd­bolds mest vin­den­de land­stræ­ner, Ul­rik Wil­bek, skal klæ­de U21- lands­hol­det i fod­bold men­talt på til den kom­men­de EM- slut­run­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HELT AN­DEN BOLD­GA­DE Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk spa@ spor­ten. dk

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

Sø­ren Paa­ske Jess Thorup ta­ger al­le mid­ler i brug, når der skal skaf­fes suc­ces til de dan­ske U21- dren­ge, der lør­dag fly­ver til Prag for at be­gyn­de op­tak­ten til EM- slut­run­den i Tjek­ki­et. Det gæl­der og­så i for­be­re­del­ser­ne, hvor det men­tale skal sæt­tes på plads.

Og her har Jess Thorup en trumf i ær­met. En trumf, der hed­der Ul­rik Wil­bek. I dag stil­ler DHF- sport­s­che­fen sig op for­an de 23 ud­tag­ne spil­le­re og træ­ner­tea­met for at snak­ke om slut­run­der – og især suc­ces ved dis­se slut­run­der.

» Han skal for­tæl­le lidt om slut­run­de- er­fa­rin­ger. Det har jeg det su­per­fint med. Jeg ken­der Ul­rik fra man­ge sam­men­hæn­ge og har haft no­get med ham at gø­re i blandt an­det Team Dan­mark. Så han kom­mer og hol­der et lil­le oplæg om slut­run­de­er­fa­ring. Det glæ­der vi os til, « si­ger Jess Thorup, der net­op hå­ber at kun­ne drage nyt­te af Wil­be­ks sto­re er­fa­ring.

Ul­rik Wil­bek ser og­så frem til at de­le ud til de un­ge fod­bold­dren­ge.

» Der kom­mer nok et pres til slut­run­den, som man­ge af dem for­ment­lig ik­ke har prø­vet før. Jeg skal snak­ke med dem om, hvil­ke ting man skal væ­re op­mærk­som på, og hvad man skal hol­de fo­kus på – det gæl­der jo trods alt og­så en OL- kva­li­fi­ka­tion, « si­ger Ul­rik Wil­bek.

De to bed­ste hold i de to grup­per er sik­re på en OL- bil­let, og hvis Eng­land avan­ce­rer til se­mi­fi­na­len i Tjek­ki­et, vil en tred­je­plads i grup­pen gi­ve en play­off- kamp mod den an­den tre­er om en OL- bil­let.

Skal læ­re at hånd­te­re pres

Det er Jess Thorup, der har tænkt tan­ker­ne om, hvad hans lands­holds­spil­le­re bedst kan læ­re af Ul­rik Wil­bek.

» Jeg har la­vet et oplæg til ham om, hvad jeg ger­ne vil ha­ve, han snak­ker lidt om. Det gi­ver god me­ning, at han for­tæl­ler det i ste­det for mig, for­di han net­op har prø­vet det. Al­le ken­der Ul­rik fra hans man­ge slut­run­der og især den suc­ces, han har haft der, « si­ger Jess Thorup om Wil­bek, der har vun­det 13 me­dal­jer ved OL, EM- og VM- slut­run­der med bå­de her­re- og da­melands­hol­det i hånd­bold.

En af de ting, som Ul­rik Wil­bek, der nu er sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund og og­så ar­bej­der som kon­su­lent for Brønd­bys fod­bold­hold, vil kom­me ind på, er den sto­re me­di­e­be­vå­gen­hed, der vil væ­re på spil­ler­ne un­der slut­run­den.

» Vi skal og­så ta­le om so­ci­a­le me- di­er, og hvor­dan man ge­bær­der sig på dem. Det kom­mer og­så til at hand­le om, hvil­ket pres man læg­ger på sig selv og på trup­pen. Om mål­sæt­nin­ger. Det kun­ne væ­re no­get med, hvor­dan man ta­ck­ler suc­ces og skuf­fel­ser, « si­ger Jess Thorup.

Dan­mark spil­ler sin før­ste kamp ved EM- slut­run­den 17. ju­ni mod vært­s­na­tio­nen Tjek­ki­et. Her­ef­ter gæl­der det Tys­kland 20. ju­ni og Ser­bi­en 23. ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.