På køl for DBU

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­LÆN­GEL­SE Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk

Der var en­gang, da Mi­cha­el Laud­rup blev kæ­det sam­men med stor­klub­ber som FC Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid og Pa­ris Saint- Ger­main. Da dansk fod­bolds stør­ste navn var brand­varmt eft er at ha­ve ført Swan­sea til tri­umf i Ca­pi­tal One Cup’en og en hæ­der­lig ni­en­de­plads i Pre­mi­er Le­ague. Men det var den­gang. Mi­cha­el Laud­rups navn var og­så lunt på mar­ke­det i det­te for­år. Men tem­pe­ra­tu­ren var me­re be­her­sket end tid­li­ge­re, selv om han har byg­get et stort nok navn til al­tid at sni­ge sig ind på en øn­ske­li­ste el­ler to hos di­ver­se træ­n­er­lø­se klub­ber – trods de abrup­te af­ske­der og mærk­vær­di­ge magt­kam­pe, som og­så as­so­ci­e­res med Mi­cha­el Laud­rups træ­n­er­kar­ri­e­re.

Den­ne gang var det blandt an­dre West Ham og Newcast­le fra Pre­mi­er Le­ague, som hav­de Mi­cha­el Laud­rup på blok­ken. Men han stod ik­ke øverst. Og der­for fort­sæt­ter han nu i Qa­tar og Lek­hwiya med øn­sket om at vin­de den asi­a­ti­ske Cham­pions Le­ague.

Mi­cha­el Laud­rup var el­lers selv sær­de­les in­ter­es­se­ret i Newcat­le- job­bet. Han vil­le selv me­get ger­ne ta­le, men Newcast­le var ik­ke li­ge så in­ter­es­se­ret. Den nor­den­gel­ske klub vil­le he­le ti­den ha­ve Bri­an McCla­ren i ste­det, skri­ver lo­ka­la­vi­sen The Chro­ni­c­le.

Der­for var der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger hel­ler al­drig for al­vor en stærk kob­ling mel­lem Mi­cha­el Laud­rup og Newcast­le. Den nor­den­gel­ske klub af­søg­te mar­ke- det, og her var der og­så en tråd ud til Laud­rups net­værk, men al­drig di­rek­te sam­ta­ler.

Så­le­des var vej­en ba­net for, at Mi­cha­el Laud­rup kun­ne fort­sæt­te lidt end­nu med ør­kensand, he­debøl­ger og suc­ce­ser for­an halv­tom­me tri­bu­ner. Det bli­ver til et år me­re i Lek­hwiya, hvor han el­lers hav­de kon­trak­t­ud­løb den­ne som­mer.

» Der er sta­dig en del ting, som skal for­hand­les på plads, så der er ik­ke un­der­skre­vet no­get end­nu. Jeg har haft en del over­vej­el­ser ved­rø­ren­de min frem­tid, men er nå­et frem til, at jeg øn­sker at fær­dig­gø­re det, jeg/ vi har star­tet, og her ta­ler jeg først og frem­mest om Cham­pions Le­ague, « skri­ver Mi­cha­el Laud­rup i en mail til BT.

» At nå kvart­fi na­len er et kæm­pe­re­sul­tat, især for en klub fra et lil­le land som Qa­tar, og det vil jeg som sagt ger­ne fuld­fø­re til det sid­ste, « til­fø­jer han.

Laud­rup som land­stræ­ner

Mi­cha­el Laud­rup har al­le­re­de væ­ret en stor suc­ces i Qa­tar, hvor han har vun­det bå­de li­ga­en og en po­kal­tur­ne­ring. Der­for var der og­så bud eft er Mi­cha­el Laud­rup til land­stræ­nerjob­bet i Qa­tar. Det er ble­vet be­sat af uru­gu­ay­an­ske José Da­ni­el Car­reño, men snoren er kort, og i Qa­tar for­ven­ter man ik­ke nød­ven­dig­vis, at José Da­ni­el Car­reño fort­sæt­ter læn­ge. Der­for er nyhe­den om Laud­rups for­læn­gel­se og­så no­get, der gi­ver qa­ta­r­ske pres­sekil­der et håb om, at Mi­cha­el Laud­rup på et tids­punkt kan bli­ve land­stræ­ner i lan­det.

Sam­me håb om at se Laud­rup som land­stræ­ner næ­res med ga­ran­ti og­så af man­ge dan­ske fod­bold­fans, og da Laud­rup kun fort­sæt­ter i Lek­hwiya ind­til som­me­ren 2016, vil han væ­re le­dig på mar­ke­det, når Mor­ten Ol­sen træ­der til­ba­ge fra po­sten.

BT vil­le ger­ne ha­ve spurgt DBU­di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er, om Laud­rup vil væ­re in­ter­es­sant som af­lø­ser for Ol­sen, men hver­ken han el­ler eli­te­chef Kim Hal­l­berg har øn­sket at ud­ta­le sig.

Imens har den dan­ske Lek­hwiy­a­træ­ner fuldt fo­kus på Cham­pions Le­ague. Det gæl­der kvart­fi na­len, der spil­les på den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en. Med Laud­rup ved ro­ret.

MI­CHA­EL LAUD­RUP HAR hældt sig selv på glas og stil­let sig på køl i var­men. Nu skal Claus Bret­ton- Mey­er ba­re åb­ne kø­le­ska­bet og ræk­ke ud eft er va­rer­ne. I går for­mid­dag end­te bå­de ugers og må­ne­ders spe­ku­la­tio­er, da Mi­cha­el Laud­rups agent, Bayram Tutum­lu, af­slø­re­de, at hans mest kend­te og ind­brin­gen­de kli­ent un­der­skri­ver en ny etårig kon­trakt med Qa­tar- klub­ben Lek­hwiya i lø­bet af de kom­men­de da­ge.

Som al­tid, når det gæl­der Tutum­lu, sør­ge­de den tyr­ki­ske agent na­tur­lig­vis for at be­to­ne, at Laud­rup hav­de mas­ser af til­bud at væl­ge imel­lem, men at han – for at kom­me de man­ge spe­ku­la­tio­ner til livs – nu un­der­skri­ver en ny kon­trakt med klub­ben, han har gjort til bå­de me­ster og po­kal­vin­der.

Net­op be­mærk­nin­gen om at kom­me spe­ku­la­tio­ner til livs er be­mær­kel­ses­vær­dig. Og den pas­ser godt ind i en an­den Tutum­lu- kom­men­tar.

» Der var ik­ke no­get, der var spæn­den­de nok for ham ( Laud­rup, red.) « , som Tutum­lu sag­de til tips­bla­det. dk.

De to kom­men­ta­rer ind­kaps­ler den­ne kon­trakt­for­læn­gel­se me­get godt. For selv om Tutum­lu er en løs ka­non, hav­de han næp­pe væ­ret så eks­pli­cit, hvis det var en eu­ro­pæ­isk stor­klub, Laud­rup net­op hav­de be­slut­tet at for­læn­ge med. I så fald hav­de to­nen væ­ret en an­den. Mi­cha­el Laud­rup har de se­ne­ste uger sat sig selv til salg. Men in­gen po­ten­ti­el­le kø­be­re var in­ter­es­san­te nok. Det er, hvad der står til­ba­ge på bund­linj­en i Tutum­lus ud­mel­din­ger. SÅ LANGT, SÅ godt. Mi­cha­el Laud­rup bli­ver i Qa­tar, og det er de med sik­ker­hed gla­de for i ør­ken­sta­ten. Men der kan og­så væ­re grund til glæ­de vis­se ste­der i det dan­ske fod­bold­mil­jø. For selv om det kan ly­de mystisk, pe­ger Laud­rups for­læn­gel­se – og om­stæn­dig­he­der­ne om­kring den – di­rek­te mod job­bet som dansk land­stræ­ner.

Nu er det gan­ske vist ik­ke al­tid, to plus to gi­ver fi re – og det er Mi­cha­el Laud­rup, vi ta­ler om. En mand, der går eg­ne ve­je, og en mand, der selv har sagt, at det job, han har nu, kan væ­re hans sid­ste. Men skub­ber vi det en smu­le til si­de, er der tegn i bå­de sol, må­ne og stjer­ner på, at Laud­rup er ved at kø­re sig selv i stil­ling til land­stræ­nerjob­bet i DBU.

Hans etåri­ge for­læn­gel­se pas­ser for det før­ste per­fekt med Mor­ten Ol­sens stop som land­stræ­ner. Laud­rup har nu et job frem til den dag, Ol­sen smi­der tøj­ler­ne, men der­fra er han fri til at fi nde en ny ar­bejds­gi­ver. En­tré DBU.

Hav­de Laud­rup skre­vet kon­trakt med en an­den klub, kun­ne han næp­pe ha­ve nø­je­des med en etårig kon­trakt, li­ge­som han næp­pe hav­de op­le­vet sam­me to­le­ran­ce i for­hold til at hol­de si­ne mu­lig­he­der åb­ne, som han har få­et foræ­ret i Qa­tar. For Laud­rup el­sker åb­ne mu­lig­he­der og ha­der be­græns­nin­ger. Det bæ­rer hans træ­n­er­kar­ri­e­re om no­get præg af.

I Qa­tar har det væ­ret Laud­rups egen be­slut­ning, om han har øn­sket at fort­sæt­te. Det stråler ud af Tutum­lus kom­men­ta­rer. Han får frie ram­mer og tøj­ler, og det vil­le ik­ke un­dre mig, hvis han al­le­re­de nu har sagt, at han ik­ke fort­sæt­ter i ør­ke­nen på den an­den si­de af som­me­ren 2016. DE FRIE RAM­MER og den kor­te kon­trakt gør, at han kan snak­ke med de po­ten­ti­el­le ar­bejds­gi­ve­re, der måt­te væ­re der­u­de. Må­ske al­le­re­de i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der. En­tré DBU igen. Der be­gyn­der at teg­ne sig et bil­le­de. Laud­rup har ba­net vej­en og præ­pa­re­ret løj­pen mod land­stræ­nerjob­bet. Han har, som skre­vet oven­for, sat sig selv på køl i ør­ke­nen i Qa­tar, ind­til Mor­ten Ol­sen stop­per.

Næ­ste skridt er, at Laud­rup – for­ment­lig gen­nem pres­sen – sen­der et sig­nal til DBU om en in­ter­es­se i tjan­sen. Der­eft er er det op til DBU- di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er, om han vil ha­ve kol­de hæn­der.

SØ­REN HANG­HØJ KRISTENSEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.