’ VI HAR BRUGT FO

Be­sty rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen slår fast, at Brønd­by skal væ­re øko­no­misk selv­kø­ren­de og hen­te pen­ge i trans­fer­vi­du­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IK­KE FLE­RE GA­VER Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

I 2017 skal det væ­re slut med un­der­skud i Brønd­by, og se­ne­st i sæ­so­nen 201718 skal de blå- gu­le væ­re me­stre igen.

Han ved godt selv, det er at stil­le sto­re krav, klub­bens be­sty­rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen, men så­dan må det nød­ven­dig­vis væ­re, når man hed­der Brønd­by og ger­ne vil til­ba­ge på tro­nen og væ­re den bed­ste og stør­ste klub i Dan­mark.

Vej­en der­til er dog be­lagt med hårdt ar­bej­de og ik­ke blot ved at kø­be dy­re­re ind end kon­kur­ren­ter­ne. For der har væ­ret brugt for man­ge get at ar­bej­de med:

» Vi kan se, at der mang­ler no­get af den sta­bi­li­tet og ker­ne, som de to an­dre fø­rer­hold, FC Midtjyl­land og FCK, som lig­ger over os, har. «

» Det er vig­tigt at si­ge, at i den­ne forun­der­li­ge bran­che går øko­no­mi og sport­s­li­ge re­sul­ta­ter hånd i hånd. Det er klart, at vi i be­sty­rel­sen ske­ler til, hvad vi har meldt ud om­kring øko­no­misk ba­lan­ce i 2017, sam­ti­dig med vi vil for­bed­re trup­pen. Det kan godt ly­de som to mod­sæt­nin­ger, men som be­sty­rel­se pres­ser vi selv­føl­ge­lig på for at nå vo­res vi­sion. Det er klart, at det er ud­for­dren­de og ik­ke nemt, for el­lers kun­ne al­le gø­re det. Vi skub­ber selv­føl­ge­lig på, så der bli­ver ek­se­kve­ret på al­le pa­ra­me­tre - li­ge fra det kom­merci­el­le, til det kom­mu­ni­ka­ti­ve, til det sport­s­li­ge. Og vi kan jo se på det sport­s­li­ge, at der er nog­le ting, som kan for­bed­res. Og det kan det og­så på an­dre punk­ter som det kom­mu­ni­ka­ti­ve, « for­kla­rer Jan Bech Andersen.

Skal hen­te 15 mio. kr.

Han var i som­mer i det gav­mil­de hjør­ne og smed af egen lom­me sto­re mil­li­onga­ver af sted mod klub­ben for at hen­te Da­ni­el Ag­ger samt yde klub­ben et lån på 12 mio. kr. for at kø­be Fredrik Semb Ber­ge og El­ba­san Ras­ha­ni, men så­dan en gav­mild­hed lig­ger ik­ke i kor­te­ne den­ne som­mer.

» Nu har jeg pri­mært hjul­pet til med at få Da­ni­el Ag­ger hjem, og så har jeg gi­vet et lån til de to nord­mænd, hvoraf den ene er ud­le­jet, og den an­den star­te­de in­de mod Es­b­jerg, men jeg vil si­ge, at der li­ge nu ik­ke er pla­ner om at gi­ve fl ere ga­ver til hol­det. Nu må vi og­så prø­ve at fi nde et le­je og væ­re i va­ter, så vi kan væ­re selv­kø­ren­de, « si­ger Jan Bech Andersen, som sam­men med be­sty­rel­sen har gjort det klart, at klub­ben i in­de­væ­ren­de år skal hen­te 15 mio. kr. i trans­fe­rind­tæg­ter.

De fem mio. kr. er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger sik­ret ved, at klub­ben fi k tre mio. kr. gen­nem den tid­li­ge­re Brønd­by­spil­ler Jan­nik Vester­gaards skift e fra Hoff en­heim til Wer­der Bre­men, og der til­faldt yder­li­ge­re to mio. kr., da ta­len­tet Malt­he Johansen blev ud­le­jet til Po­r­to. BT er­fa­rer sam­ti­dig, at klub­ben er tæt på et salg af den un­ge an­gri­ber Ni­ko­lai Laur­sen til de hol­land­ske me­stre, PSV Eind­ho­ven. Et salg, som ven­tes at ind­brin­ge på den rig­ti­ge si­de af en mio. eu­ro, cir­ka syv en halv mio. kr.

Kan sag­tens for­stær­ke

Jan Bech Andersen er ik­ke nervøs for, at det ik­ke vil lyk-

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015 kes bå­de at om­sæt­te spil­ler­salg for 15 mio. kr. og sam­ti­dig for­stær­ke trup­pen.

» Jeg ved godt, at folk an­ser det for væ­ren­de to mod­sæt­nin­ger, men så­dan ser jeg ik­ke helt på det. Der kan jo kom- me salg af nog­le af de spil­le­re, som ik­ke har spil­let så oft e, og der kan kom­me salg af tid­li­ge­re Brønd­by- spil­le­re, som bli­ver solgt vi­de­re, hvor vi kan få ind­tæg­ter. Dem er der fl ere af, som er i spil. Og så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.