’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jan Bech Andersen, be­sty - rel­ses­for­mand i Brønd­by

Vi må ba­re er­ken­de, at dér, hvor vi har hal­tet lidt eft er, er, at vi har brugt for man­ge pen­ge

pen­ge på spil­le­re. Så­dan ly­der det fra Brønd­bys pen­ge­mand eft er en sæ­son, hvor klub­ben for før­ste gang si­den 2011 hen­te­de bron­ze.

» I juli 2014 hav­de jeg en snak med den sport­s­li­ge sek­tor og Thomas Frank om, hvad der var re­a­li­stisk, og det var en top tre- pla­ce­ring. Så kan man al­tid be­gyn­de at dis­ku­te­re, om øko­no­mi og sport­s­li­ge re­sul­ta­ter hæn­ger sam­men, og alt til­si­ger, at over tid vil de to ting ka­li­bre­re, og så pas­ser det. Så vi må ba­re er­ken­de, at dér, hvor vi har hal­tet lidt eft er, er, at vi har brugt for man­ge pen­ge - og­så på spil­le­re, som må­ske ik­ke har spil­let så me­get. Men vi er rig­tig, rig­tig gla­de for vo­res tred­je­plads. Det er en vig­tig po­in­te at sen­de, så det ik­ke ba­re er no­get, vi si­ger, « ly­der det fra Jan Bech Andersen, der un­der­stre­ger, at der er no-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.