OR MAN­GE PEN­GE’ Så­dan løb mil­li­o­ner­ne løbsk for Brønd­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Hen­tet 1. sep­tem­ber 2014 Pris: Le­je

TTIIRRSSDDAAGG 9 9. J. U JNUIN 2I0 210515 er der sta­dig den chan­ce, at vi øger ind­tæg­ter­ne, så vi ik­ke be­hø­ver sæl­ge for 15 mio. kr. Vi har sagt, at vi skal sæl­ge for 15 mio. kr., men dér kig­ger vi og­så på ud­gift ssi­den. Alt skal he­le ti­den ka­li­bre­res. Jeg har en god for­nem­mel­se af, at vi nok skal fi nde pen­ge­ne. Vi har en helt klar plan for, hvor trup­pen skal for­bed­res. «

BT har ad fl ere om­gan­ge for­søgt at få en kom­men­tar fra sport­s­di­rek­tør i Brønd­by Per Rud, men det er ik­ke lyk­ke­des.

I aft es op­ly­ste kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen, at Per Rud ik­ke øn­sker at kom­men­te­re Jan Bech An­der­sens ud­ta­lel­ser. Der er brugt for man­ge pen­ge på spil­le­re, si­ger Brønd­bys be­sty rel­ses­for­mand, Jan Bech Andersen. BT gi­ver dig over­blik­ket over, hvem Per Rud har ka­stet mil­li­o­ner eft er som sport­s­chef i Brønd­by. Iblandt er der nu­væ­ren­de pro­fi ler, men og­så dy­re og lønt­un­ge nav­ne på læn­ge­re­va­ren­de kon­trak­ter, hvoraf en­kel­te eft er skuff en­de præ­sta­tio­ner al­le­re­de er ud­le­jet.

DE DUM­PE­DE

HOLMBERT FRIDJONSSON

MI­CHA­EL AL­MEBÄCK

Hen­tet 17. juli 2013 på en tre- årig kon­trakt Pris: Cir­ka 1,7 mio. kr.

FREDRIK SEMB BER­GE

Hen­tet 30. ju­ni 2014 på en fi­re­årig kon­trakt Pris: Købt med El­ba­san Ras­ha­ni for i alt 12 mio. kr.

EL­BA­SAN RAS­HA­NI

Hen­tet 24. juli 2014 på en fi­re­årig kon­trakt Pris: Købt med Fre­de­rik Semb Ber­ge for i alt 12 mio. kr.

JO­HAN EL­MAN­DER ( fo­to)

Hen­tet 24. ju­ni 2014 på en to­årig kon­trakt Pris: Gra­tis

Jan Bech Andersen gav Brønd­by en stor ga­ve i som­me­ren 2014, da han af egen lom­me køb­te Da­ni­el Ag­ger til klub­ben. Det lig­ger ik­ke i pla­ner­ne, at han skal gi­ve lig­nen­de ga­ver den­ne som­mer.

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.