DET STO­RE TRANS

FC MIDTJYL­LAND FC KØ­BEN­HAVN BRØND­BY IF RAN­DERS FC Su­per­liga­en er net­op over­stå­et, men fak­tisk er der kun 38 da­ge, til en ny sæ­son går i gang. Der­for er der travlhed på trans­fer­mar­ke­det. BT gi­ver et over­blik over de 12 klub­bers ak­ti­vi­te­ter på mar­ke­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OVER­BLIK Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk Izun­na Uzo­chukwu ( kon­trak­t­ud­løb), Jakob Hau­gaard ( Sto­ke)

Su­per­liga- sæ­so­nen er fær­dig, men al­le­re­de nu ho­ber spørgs­må­le­ne sig op hos de en­kel­te Su­per­liga- klub­ber – li­ge fra me­stre­ne FC Midtjyl­land til op­ryk­ker­ne fra Vi­borg og AGF – om­kring næ­ste sæ­sons trup.

Søn­dag var der sid­ste run­de i det­te års ud­ga­ve af Su­per­liga­en. På sin vis var der ik­ke man­ge nye ting på dags­or­de­nen. FC Midtjyl­land var ble­vet me­ster for længst, FC Kø­ben­havn og Brønd­by hav­de sik­ret sig hen­holds­vis sølv og bron­ze, og bå­de op- og nedryk­ker var fun­det.

Men Superligaens 12 klub­ber har ik­ke lang tid til at få sam­men­sæt­nin­gen af de en­kel­te trup­per frem mod næ­ste sæ­son på plads. Det rej­ser til gen­gæld en mas­se spørgs­mål, og der er nog­le, der be­stemt får me­re travlt på trans­fer­mar­ke­det end an­dre.

BT gi­ver dig her over­blik­ket over trans­fer­si­tu­a­tio­nen. Klub for klub.

KORT FE­RIE

DE 12 SU­PER­LIGA- KLUB­BER

har va­nen tro en me­get kort som­mer­fe­rie, in­den bol­den rul­ler igen i Su­per­liga­en i da­ge­ne 17.- 20. juli.

de fi re hold, der re­præ­sen­te­rer Dan­mark i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger dog spil­le kva­li­fi ka­tions­kam­pe.

IN­DEN DA SKAL

FC MIDTJYL­LAND:

De dan­ske me­stre skal i ak­tion igen 14. el­ler 15. juli, når de træ­der ind i an­den run­de af Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen. Hvem FCM skal mø­de, af­gø­res 22. ju­ni, når der træk­kes lod.

FC KØ­BEN­HAVN:

Som po­kal­vin­der træ­der FC Kø­ben­havn ind i an­den run­de af kva­li­fi ka­tio­nen til Eu­ro­pa Le­ague, som spil­les 16. juli. Hvem hol­det skal mø­de, af­gø­res 22. ju­ni, når der træk­kes lod. FCK er det hold i an­den run­de med den bed­ste ko­ef­fi ci­ent og vil der­for væ­re se­e­det – og­så i tred­je run­de, hvis hol­det skul­le vin­de.

BRØND­BY OG RAN­DERS:

De to sid­ste hold, der skal spil­le eu­ro­pæ­isk fod­bold, er bron­ze­vin­der­ne fra Brønd­by og Ran­ders. Beg­ge hold skal al­le­re­de i ak­tion i før­ste run­de af Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi ka­tio­nen, der spil­les 2. juli med re­tur­kamp 9. juli. Og­så her er der lod­træk­ning 22. ju­ni.

DE FOR­SVIN­DER:

DE KOM­MER TIL:

Ki­an Han­sen ( Nan­tes ( fo­to)), Da­ni­el Roy­er ( Au­stria Wi­en)

DE KAN RY­GE:

Erik Svi­at­chen­ko ( mu­ligt salg), Syl­ve­ster Ig­bo­un ( mu­ligt salg), Pio­ne Si­sto ( mu­ligt salg), Rilwan Has­san ( mu­ligt salg)

DE FOR­SVIN­DER:

DE KOM­MER TIL:

DE KAN RY­GE: DE FOR­SVIN­DER: DE KOM­MER TIL: DE KAN RY­GE: DE FOR­SVIN­DER: Ög­mun­dur Kri­stin­s­son ( Ham­m­ar­by), Jacob De­hn Andersen ( kon­trak­t­ud­løb), Loren­zo Davids ( kon­trak­t­ud­løb), Jonas Kam­per ( kon­trak­t­ud­løb), El­mar Bjar­na­son ( AGF ( fo­to))

Ja­ck Dun­can ( Perth Gl­ory), Erik Marxen ( Hor­sens, eft er le­je­op­hold hos Søn­derjy­ske), Mikkel Thy­ge­sen ( Ho­bro)

DE KOM­MER TIL:

DE KAN RY­GE:

Mikael Is­hak ( mu­ligt salg), Dji­by Fall ( kon­trak­t­ud­løb), Ada­ma Tam­bou­ra ( kon­trak­t­ud­løb)

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

FC Kø­ben­havns køb af Kasper Kusk er en af de mest op­sigtsvæk­ken­de hand­ler i Su­per­liga­en ind­til vi­de­re i det­te trans­fer­vin­due. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Chri­sti­an Poul­sen ( kon­trak­t­ud­løb), Ste­ve De Rid­der ( ud­le­jet til Zul­te Wa­re­gem med købs­op­tion), Ke­vin Fo­ley ( endt le­je­mål), Björn Si­gurd­ar­son ( endt le­je­mål)

Kasper Kusk ( Twen­te), Pe­ter An­ker­sen ( le­je med købs­op­tion, Red Bull Salz­burg ( fo­to)), Benjamin Ver­bic ( NK Cel­je)

Kris Stads­gaard ( mu­ligt salg), Jo­han Wiland ( mu­ligt salg), Rurik Gisla­son ( mu­ligt salg), Chri­stoff er Rem­mer ( mu­lig ud­le­je), Mar­vin Pourié ( endt le­je­mål i Søn­derjy­ske)

Fer­han Ha­sa­ni ( kon­trak­t­ud­løb ( fo­to)), Mi­cha­el Fal­kes­gaard ( OB), Holmbert Fridjonsson ( endt le­je­mål, Cel­tic)

In­gen end­nu Riza Dur­mi­si ( mu­ligt salg), Te­emu Puk­ki ( endt le­je­mål i Cel­tic og fort­sat tvivl om ud­nyt­tel­se af købs­op­tion), Ari­el Nu­nez ( mu­ligt salg), Fredrik Semb Ber­ge ( endt le­je­mål i Mol­de), Mi­cha­el Al­mebäck ( endt le­je­mål i Es­b­jerg – mu­ligt salg), Ni­ko­lai Laur­sen ( mu­ligt salg)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.