Gang i OBs sving­dør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANS­FER Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Fo­to: Jo­hn­ny Wi­ch­mann

Der er gang i sving­dø­ren i Åda­len hos OB. Martin Spel­mann og Da­ni­el Hø­egh har blandt an­dre få­et blom­ster, hånd­tryk og tak for den­ne gang og har for­ladt klub­ben sam­men med nor­ske Hå­kon Skogseid, må­l­mand Mads Top­pel og le­jes­ven­den Thomas Dal­gaard.

Men nu kan tra­fi kken ven­de. Ik­ke mindst i den off en­si­ve af­de­ling.

Før­ste mand på blok­ken er Ken­neth Zo­ho­re. Hjemvendt fra Fi­o­ren­ti­na har an­gri­be­ren op­t­rå­dt for OB i for­å­ret på en kort aft ale. Det sam­ar­bej­de ud­vi­des nu. An­gri­be­ren får en ny kon­trakt med stri­ber­ne gæl­den­de for to år.

Des­u­den er OB iføl­ge BTs in­for­ma­tio­ner en af fl ere dan­ske klub­ber, der ud­vi­ser in­ter­es­se for Ras­mus Fester­sen.

FC Vestsjæl­land- an­gri­be­ren har ik­ke lyst til at føl­ge med nedryk­ker­ne ned i før­ste di­vi­sion, og med 10 liga­mål er han blandt sjæl­læn­der­nes stør­ste trans­ferak­ti­ver. Han er og­så et em­ne i Brønd­by IF, men i før­ste om­gang har Ras­mus Fester­sen ud­talt øn­ske om at fi nde sig en klub i ud­lan­det.

Kent Nielsen kom­mer til som ny ch­eft ræ­ner i Oden­se, og han kan ta­ge en af pro­fi ler­ne fra sit nord­jy­ske ’ The Double’- hold med sig. An­gri­be­ren Anders K. Ja­cob­sen har kon­trak­t­ud­løb til nytår og må fra næ­ste må­ned for­hand­le med an­dre klub­ber. Det vil i gi­vet fald væ­re en re­tur­bil­let til den klub, hvor kar­ri­e­ren be­gynd- te. Eft er OB var Anders K. Ja­cob­sen om­kring Vej­le- Kol­ding, Næst­ved, Næs­by, Fre­de­ri­cia og alt­så nu AaB. Han har i den net­op over­stå­e­de sæ­son sco­ret 10 mål.

Ras­mus Falk har læn­ge lig­net OBs helt sto­re salgs­ak­tiv i det kom­men­de vin­due, men det kan en­de med, at midt­ba­ne­spil­le­ren bli­ver. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger vil par­ter­ne af­ven­te Ras­mus Fal­ks præ­sta­tio­ner og om­fang af spil­le­tid ved det kom­men­de U21- EM og der­eft er sæt­te sig og ta­ge en snak om et even­tu­elt salg el­ler en for­læn­gel­se.

OB har til må­l­mand­spo­sten hen­tet Mi­cha­el Fal­kes­gaard i Brønd­by på en fri trans­fer, men mel­des og­så her på mar­ke­det eft er me­re for at fi nde end­nu en ke­e­per, eft er Mads Top­pel og Emil Ous­a­ger har tak­ket af.

Ken­neth Zo­ho­re ( tv.) får nu en fast af­ta­le med OB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.