BIF tæt på salg af stor­ta­lent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SCORER KAS­SEN Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Farzam Abol­hos­se­i­ni

faab@ spor­ten. dk

Brønd­by har en er­klæ­ret mål­sæt­ning om, at der skal en so­lid pul­je trans­fer­mil­li­o­ner i kas­sen den­ne som­mer. Den mis­sion er de blågu­le tæt på at lyk­kes med, al­le­re­de in­den trans­fer­vin­du­et re­elt er skudt i gang.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er Brønd­by nem­lig tæt på at sky­de end­nu et pro­dukt fra klub­bens ta­len­taf­de­ling af­sted. Det hol­land­ske mester­hold, PSV Eind­ho­ven, lan­der nem­lig det sto­re an­greb­s­ta­lent Ni­ko­lai Laur­sen, er­fa­rer BT.

Laur­sen fi k de­but på første­hol­det for Brønd­by det­te for­år, og blev en af liga­ens yng­ste målsco­re­re no­gen­sin­de, da han net­te­de i sin før­ste kamp i en al­der af 17 år og 64 da­ge. Han er spå­et en stor kar­ri­e­re, og så­dan et ta­lent ko­ster. PSV skal der­for sand­syn­lig­vis be­ta­le om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner plus bonus­ser for den 17- åri­ge an­gri­ber.

Med vi­de­resalgs­mil­li­o­ner fra Jan­nik Vester­gaards skift e fra Hoff en­heim til Wer­der Bre­men, le­je­mil­li­o­ner af Malt­he Johansen til FC Po­r­to, et for­ven­tet salg af den net­op ud­ta­ge­de lands­holds­spil­ler Riza Dur­mi­si og den sto­re bun­ke mil­li­o­ner kro­ner for un­ge Laur­sen, har Brønd­by ind­fri­et mål­sæt­nin­gen om at lan­de et sted mel­lem 10 og 15 mil­li­o­ner kro­ner på trans­fer­si­den.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Laur­sens agent, Sø­ren Lerby.

Ni­ko­lai Laur­sen sik­rer Brønd­by mil­li­o­ner af kro­ner til kas­sen, når han skif­ter til PSV i Hol­land. Fo­to Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.