FCK for­læn­ger med re­kord­ma­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Step­han Andersen har for­læn­get sin af­ta­le med FCK. MR. CLE­AN SHE­ET Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Step­han Andersen har væ­ret en stor suc­ces i FCK- må­let, og han har nu få­et for­læn­get sin kon­trakt i kølvan­det på en fl ot sæ­son.

Andersen var el­lers ik­ke vold­somt po­pu­lær blandt FCK- til­hæn­ger­ne grun­det sin Brønd­by- for­tid, da han skift ede til klub­ben i som­mer. Men han har for længst over­be­vist selv de mest hær­de­de kri­ti­ke­re om, at han er et sik­kert første­valg i FCK- må­let.

Nu for­læn­ger par­ter­ne så­le­des sam­ar­bej­det med ét år, så kon­trak­ten lø­ber til 2018, hvil­ket BT skrev om al­le­re­de i maj.

» Jeg har haft et rig­tigt godt før­ste år i klub­ben og fø­ler mig godt til­pas på hol­det. Per­son­ligt har det væ­ret en rig­tig god sæ­son, og jeg fø­ler, at vi som hold er godt på vej mod de mål, vi har i klub­ben. Det glæ­der jeg mig me­get til at væ­re en del af, « si­ger ho­ved­per­so­nen til fck. dk. Stå­le Sol­bak­ken er glad for aft alen. » Step­han er en klas­se­ke­e­per, som har væ­ret en af­gø­ren­de fak­tor i man­ge kam­pe for os. Han og hol­det har tan­ge­ret re­kor­den for fl est cle­an she­ets på en sæ­son, og han er en me­get vig­tig brik i det fun­da­ment, vi har byg­get de­fen­sivt, « si­ger FCKs nor­ske ma­na­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.