He­le­ni­us vil fri af Vil­la- aft ale

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVOR FORT­SÆT­TER

Ni­ck­las He­le­ni­us kar­ri­e­ren eft er som­mer­fe­ri­en?

» Jeg ved det ik­ke. Min agent ( Mads Bach Lund, red.) ar­bej­der på sa­gen. Men AaB er min klub. Så her fort­sæt­ter jeg ger­ne, « si­ger an­gri­be­ren, som AaB le­je­de for en en­kelt sæ­son i Aston Vil­la.

Men Ni­ck­las He­le­ni­us er på kon­trakt i den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague- klub et år me­re.

» Jeg vil fri af min Aston Vil­la- kon­trakt, « si­ger Ni­ck­las He­le­ni­us, hvis svar er upræ­cist, når man spør­ger ham, hvor­vidt han over­ve­jer at kø­be sig selv fri af aft alen.

» Vil­la vil ik­ke mig, og jeg vil ik­ke dem. Nu må vi se, hvad frem­ti­den by­der, « si­ger Ni­ck­las He­le­ni­us.

AaB’s sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, med­del­er, at man er lun på et vi­de­re sam­ar­bej­de.

» Men spørgs­må­let er, om vi har råd til at få ham på per­ma­nent kon­trakt. Han er jo ik­ke bil­lig, « si­ger Al­lan Gaar­de, der for­tæl­ler, at han og­så er i di­a­log med Thomas Ene­vold­sen.

» Ham vil vi og­så ger­ne be­hol­de. Men end­nu er der ik­ke la­vet en aft ale, « si­ger Al­lan Gaar­de.

Hvad an­går for­svars­spil­le­ren Hen­rik Dals­gaard og an­gri­be­ren Anders K. Ja­cob­sen, er de­res AaB- frem­tid og­så uvis. Men AaB har dog ik­ke hast­værk, eft er­som de­res kon­trak­ter først ud­lø­ber til nytår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.