I FRONTLINJEN ’’

Ke­vin Magnus­sen er plud­se­lig ble­vet McLa­rens PR- ynd­ling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKJULT SPIL? Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Glenn Fre­e­man, re­dak­tør på Au­tosport

Der fo­re­går et stort ar­bej­de fra McLa­ren i øje­blik­ket med at fø­re Ke­vin Magnus­sen frem

Der fo­re­går no­get hos McLa­ren, og det hand­ler om Ke­vin Magnus­sen. Selv­om dan­ske­ren ’ kun’ er re­ser­ve­kø­rer, pro­fi­le­res han li­ge nu på linje med Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso.

Det kun­ne selv­føl­ge­lig væ­re for at af­le­de me­di­er­ne fra at bo­re i McLa­rens og Hon­das me­gapro­ble­mer på ba­nen. Men det er nok tvivl­s­omt.

Det hand­ler sna­re­re om, hvad tea­met vil med Ke­vin Magnus­sen i 2016.

Før grand­prixet i Ca­na­da i we­e­ken­den skrev The Sun, at le­del­sen hos McLa­ren med be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis i spid­sen over­ve­jer at byt­te Jen­son But­ton ud med Ke­vin Magnus­sen ef­ter sæ­so- nen. Jour­na­li­sten Ben Hunt stod søn­dag fast på hi­sto­ri­en, da han for­tal­te til TV3+, at hans op­lys­nin­ger kom fra per­so­ner helt in­de i hjer­tet af tea­met.

Op­ta­get af Magnus­sen

Hi­sto­ri­en bli­ver kun me­re in­ter­es­sant af, at den lan­der midt i det, der lig­ner en til­ret­telagt me­di­e­plan fra McLa­ren, hvor må­let er at ska­be så me­get og så god om­ta­le af Magnu­sen som mu­ligt.

Det be­kræf­ter Glenn Fre­e­man, der er re­dak­tør for det en­gel­ske mo­tor­sport­s­ma­ga­sin Au­tosport.

» Der fo­re­går et stort ar­bej­de fra McLa­ren i øje­blik­ket med at fø­re Ke­vin Magnus­sen frem. McLa­ren hav­de en te­le­fon­kon­fe­ren­ce i den se­ne­ste uge for jour­na­li­ster. Af en el­ler an­den grund valg­te McLa­ren, at det skul­le væ­re med Ke­vin Magnus­sen, og det be­kræf­ter ind­tryk­ket af, at de vil pro­fi­le­re ham, « si­ger han til BT.

Glenn Fre­e­man for­tæl­ler, at McLa­ren ef­ter­føl­gen­de var me­re end al­min­de­ligt op­ta­get af, at kon­fe­ren­cen ud­mønt­e­de sig i ar­tik­ler om tea­mets dan­ske re­ser­ve­kø­rer og hans frem­tid.

» Ef­ter te­le­fo­nin­ter­viewet ved jeg, at McLa­ren var me­get skuf­fet over, at de fle­ste hi­sto­ri­er hand­le­de om, hvad Ke­vin Magnus­sen sag­de om team­kol­le­ga Stof­fel Van­do­or­ne. De vil­le hel­le­re ha­ve haft, at hi­sto­ri­er­ne ude­luk­ken­de hav­de hand­let om Ke­vin Magnus­sen. «

Ser man på dan­ske me­di­er og til­gæn­ge­lig­he­den til Ke­vin Magnus­sen, er dø­ren til dan­ske­ren og McLa­ren nær­mest ble­vet blæst ind de se­ne­ste må­ne­der.

Det kan selv­føl­ge­lig skyl­des, at Magnus­sen som re­ser­ve har me­re tid til pres­sen. Men lagt sam­men med Ron Den­nis’ be­søg i Kø­ben­havn for ny­lig er der for­ment­lig me­re om snak­ken end ’ ba­re’ me­re plads i dan­ske­rens ka­len­der.

Mu­lig sponsorj­agt

Og ser man som uden­for­stå­en­de på ek­sem­pel­vis TV3+ s ad­gang til dan­ske­ren, er for­skel­len fra sid­ste år som nat og dag. Da Magnus­sen var For­mel 1- kø­rer, fik sta­tio­nen de ob­liga­to­ri­ske par mi­nut­ter med ham ef­ter lø­bet. Nu får de en per­son­lig rund­vis­ning i McLa­rens al­ler­hel­lig­ste hal­ler af en stors­mi­len­de Ke­vin Magnus­sen. Det er ik­ke hver­dagskost for dan­ske me­di­er i For­mel 1.

Men hvad vil McLa­ren med pres­seom­ta­le af Magnus­sen? Er det Ron Den­nis’ for­søg på at gø­re ham til me­di­e­d­ar­ling og der­med ta­ge brod­den af det ra­ma­skrig, der vil væ­re i en­gel­ske me­di­er, hvis han vir­ke­lig sen­der Jen­son But­ton ud og ta­ger Magnus­sen ind?

Er det for at vi­se an­dre For­mel 1- team, at dan­ske­ren ge­ne­re­rer me­di­eom­ta­le og vil væ­re værd at sat­se på, mens McLa­ren ik­ke har plads til ham?

El­ler er Dan­mark plud­se­lig ble­vet Ron Den­nis’ og McLa­rens var­me­ste mål i jag­ten på sponso­rer til tea­met?

Mo­ti­vet med McLa­rens pro­fi­le­ring af Ke­vin Magnus­sen er li­ge nu svært at bli­ve klog på, for­tæl­ler Glenn Fre­e­man.

» Jeg kan ik­ke gen­nem­skue, om det kun hand­ler om at mo­ti­ve­re sponso­rer, el­ler hvad de har gang i. «

Ke­vin Magnus­sen fi­gu­rer me­get i me­di­er­ne for ti­den, men det er ik­ke til at bli­ve klog på McLa­rens mo­tiv for den sto­re eks­po­ne­ring, si­ger re­dak­tør på mo­tor­sport­s­ma­ga­si­net Au­tosport, Glenn Fre­e­man. Fo­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.