’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fer­nan­do Alonso Fer­nan­do Alonso. Fo­to: AFP

At kø­re med den­ne her ( bil, red.) får mig til at lig­ne en ama­tør

Der­med måt­te McLa­ren­le­del­sen kon­sta­te­re, at de sta­dig har en ukamp­dyg­tig ra­cer og sam­ti­dig har en kø­rer med en år­lig hy­re i un­der­kan­ten af 300 mio. kr., som næg­ter at ad­ly­de an­vis­nin­ger fra pit­ten.

Skæn­de­ri­et over ra­dio­en blev ik­ke nævnt i McLa­rens pres­se­med­del­el­se ef­ter lø­bet, men Alonso for­søg­te selv at dys­se si­tu­a­tio­nen ned.

» Når du sid­der og kæm­per, og du kom­mer ind i en grup­pe af bi­ler, hvor nog­le af dem ind­hen­ter dig og er hur­ti­ge­re, så lig­ner du en ama­tør. Og det er ik­ke godt, « sag­de han iføl­ge Au­tosport og fort­sat­te:

» Vi ved godt, at vi ik­ke er su­per kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge, og at vi er nødt til at for­bed­re vo­res hold­bar­hed. «

Fer­nan­do Alonso af­vi­ste og­så, at han skul­le ha­ve fortr­udt sit skif­te til McLa­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.