BED­RE END NOGE

Nye træ­nings­me­to­der har gjort Jakob Fuglsang knivskarp og klar til et top­re­sul­tat i Tour de Fran­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - I TOURFORM Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Jakob Fuglsang er bed­re end no­gen­sin­de. Stær­ke­re, let­te­re og smurt til per­fek­tion. Klar til at du­el­le­re på Eu­ro­pas hø­je­ste tin­der mod de helt sto­re ka­no­ner i sæ­so­nens sto­re mål, Tour de Fran­ce.

Ef­ter stær­ke præ­sta­tio­ner i for­å­ret, hvor det blandt an­det blev til en sy­ven­de­plads i Tour of Oman og Pa­ris- Ni­ce, en ot­ten­de­plads i Flè­che- Wal­lon­ne og en plads som num­mer ni i Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge, er den 30- åri­ge Asta­na- ryt­ter klar til at top­pe, når Tour de Fran­ce rul­ler i gang 4. juli i den hol­land­ske by Utre­cht. nings­op­hold på Te­ne­ri­fe sam­men med sin per­son­li­ge træ­ner, Ru­ne Lar­sen. Op­hol­det har budt på hård træ­ning og en ny kost­stra­te­gi med hen­blik på at få skå­ret fem ki­lo af Fuglsang. Deruod­ver har fem må­ne­ders ar­bej­de med blandt an­det vej­rtræk­ning og det men­tale med den nor­ske træ­ner In­ge- Jarl Clau­sen tu­net Fuglsang til et hidtil uset top­ni­veau.

Bed­re hold­ning

» Jeg har få­et en bed­re hold­ning og en bed­re po­si­tion på cyk­len, og jeg fø­ler mig stær­ke­re. Der­til skal læg­ges min egen hår­de træ­ning i for­bin­del­se med træ­nings­lej­ren på Te­ne­ri­fe, hvor Ru­ne Lar­sen har hjul­pet mig til at bli­ve let­te­re. Der lig­ger me­get hårdt ar­bej­de bag, hvor fle­re træ­ne­re har væ­ret in­vol­ve­ret, « si­ger Fuglsang.

Selv om Jakob Fulgs­ang vir­ker til at væ­re i stor­form, er kol­le­ga og kap­ta­jn på Asta­na, Vi­cen­zo Ni­ba­li, sta­dig man­den, der skal kø­res for un­der Tour de Fran­ce.

» Det ul­ti­ma­ti­ve mål er sta­dig at vin­de tou­ren for Ni­ba­li. Jeg får en no­gen­lun­de fri rol­le og skal hol­de mig til i klas­se­men­tet, men jeg er der for Ni­ba­li, ef­ter­som han er for­sva­ren­de vin­der, « si­ger dan­ske­ren.

Jakob Fuglsang luf­te­de i for­å­ret am­bi­tio­ner om at skif­te væk fra Asta­na. Dan­ske­ren vil­le af­prø­ve sig selv som kap­ta­jn på et hold i Tour de Fran­ce. Men i takt med, at Asta­na har få­et styr på bik­sen og be­hol­der sin Wor­ld Tour­li­cens, samt at mar­ke­det ik­ke er der for Fuglsang, som det ser ud nu, er drøm­men lagt på is.

» Jeg er ik­ke kom­met nær­me­re en be­slut­ning. De pro­ble­mer, der var med UCI, er ryd­det af vej­en, så det gi­ver lidt me­re ro. Men jeg har ik­ke ta­get en en­de­lig be­slut­ning end­nu, « si­ger han.

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

En top­tu­net Jakob Fuglsang i bed­re form end no­gen­sin­de er godt ru­stet til årets Tour de

Fran­ce. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.