ENSINDE Fem ki­lo let­te­re

Dan­ske­rens per­son­li­ge træ­ner, Ru­ne Lar­sen, tror på en stor Tour for en top- trim­met Jakob Fuglsang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Q& A Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015 Hvad for­ven­ter du af Jakob Fuglsang i årets Tour de Fran­ce? » Jeg for­ven­ter en stærk Tour af Jakob. Han er i god form, og har tabt sig fem ki­lo de sid­ste par må­ne­der. Han mang­le­de li­ge de sid­ste ki­lo, der kun­ne løft e ham det sid­ste styk­ke, og det har vi fun­det ved blandt an­det at ar­bej­de med hans kost, « si­ger Ru­ne Lar­sen. Hvad bli­ver Jakobs rol­le i Tou­ren? » Det er må­let, at han skal kun­ne kø­re bed­re med i bjer­ge­ne. Men han får jo ik­ke frie tøj­ler. Jeg kan hå­be på, at Asta­na li­ge­som i Giro’en har en kap­ta­jn i Ni­ba­li, og Jakob er et al­ter­na­tiv, hvis kap­ta­j­nen ik­ke slår til. Det in­ter­es­san­te bli­ver, om Jakob er bed­re end Ni­ba­li, når de ram­mer bjer­ge­ne. Asta­na har tra­di­tion for at sat­se på de ita­li­en­ske ryt­te­re, og hie­rar­ki­et på hol­det er byg­get op om løn­nen, hvor den dy­ret­se er ham, de kø­rer for. Det så jo mær­ke­ligt ud, da Mi­kel Lan­da un­der Giro’en måt­te ven­te på sin kap­ta­jn, Fa­bi­an Aru, men det er uden for mi­ne og Jakobs ram­mer. Der er det hol­det, der be­stem­mer. « Der skal som i 2014 kø­res på bro­sten i årets Tour de Fran­ce. Kan det bli­ve et pro­blem, at Fuglsang er ble­vet let­te­re? » Det la­der jo ik­ke til, at Jakob har mi­stet mu­skel­styr­ke. Og det er jo ik­ke så­dan, at han er gå­et fra en stør­rel­se Boas­son Ha­gen til en Nairo Qu­in­ta­na. Han har kun tabt fem ki­lo. Men det er bed­re, at han ta­ber lidt tid på bro­sten­se­ta­pen, og så ik­ke ta­ber tid i bjer­ge­ne. Det er der, tids­for­skel­le­ne kan bli­ve størst. Men jo, det er en chan­ce, som vi har ta­get. « Er det nye vægt­tab et ud­tryk for, at Jakob Fuglsang for­be­re­der sig til at bli­ve kap­ta­jn på et an­det hold? » Hvis Jakob har for­håb­nin­ger om at gø­re sig til kap­ta­jn, skal et hold sat­se 100 pro­cent på ham. En sy­ven­de­plads i Tou­ren i 2013 var stort for os dan­ske­re, men for Asta­na er det ik­ke godt nok. Nu skal han kø­re Tour de Su­is­se som kap­ta­jn, og her er må­let en top tre- pla­ce­ring. Han skal vi­se, at han er i god form, og hvis ik­ke han ram­mer den, skal vi til at tæn­ke os om. « Vi­cen­zo Ni­ba­li har in­tet vist end­nu i sæ­so­nen. Har han en chan­ce for at gen­vin­de Tour de Fran­ce? » Det kor­te svar bli­ver nej. Men han er og­så én, der ik­ke be­hø­ver at vi­se no­get in­den. Der var snak om, hvor­vidt han kun­ne gå he­le vej­en sid­ste år, hvis de an­dre ik­ke var rø­get ud. Det tror jeg, han hav­de kun­net. Froo­me styr­te­de, og Con­ta­dor var al­ler­de to et halvt mi­nut eft er, og det hen­ter han ik­ke ba­re så­dan li­ge. Men det bli­ver en svær Tour, hvor al­le de sto­re stil­ler op. Vi får en in­di­ka­tion af styr­ke­for­hol­de­ne, når der er en­kel­start i Critérium du Dauphiné tirs­dag ( i dag, red.). «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.