DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VEN­SKABS­KAMP, KLOK­KEN 18: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Lør­da­gens Cham­pions Le­agu­e­fi na­le mel­lem Ju­ven­tus og Bar­ce­lo­na har gi­vet mas­ser af ju­bel i de dan­ske hjem.

For uan­set hvil­ken book­ma­ker man spør­ger, så er bil­le­det det sam­me - der har væ­ret sto­re tab at mel­de om, idet der var en klar over­vægt at spil på sejr til Bar­ce­lo­na, sejr til Bar­ce­lo­na med to mål el­ler me­re og ik­ke mindst på » over 2,5 mål « i op­gø­ret.

Ek­sem­pel­vis måt­te Bets­a­fe af med he­le 2,7 mil­li­o­ner kro­ner me­re, end man fi k ind på fi na­len i re­ne ge­vin­ster.

» Re­sul­ta­tet på 3- 1 til Bar­ce­lo­na var en ka­ta­stro­fe for os. Fa­vo­rit­sej­re gør al­tid ondt på os book­ma­ke­re, men de man­ge mål og den sto­re sejr til Bar­ce­lo­na var i den grad til kun­der­nes for­del, så årets Cham­pions Le­ague- fi na­le blev no­get af en gift ig co­ck­tail for os, « for­tæl­ler od­ds­sæt­ter Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.