1,69

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det em­mer ik­ke af off en­siv fod­bold, når snak­ken fal­der på Fin­land og Est­land, og det lig­ner da hel­ler ik­ke man­ge mål i den­ne ven­skabs­kamp. Est­land er et gan­ske godt or­ga­ni­se­ret hold, hvil­ket de blandt an­det vi­ste mod Nor­ge, men de har fryg­te­ligt svært ved at sco­re mål - blandt an­det spil­le­de man 0- 0 med San Ma­ri­no. De mø­der hér et fi nsk hold, hvis stør­ste off en­si­ve pro­fi l er Te­emu Puk­ki og som blot fi re da­ge se­ne­re skal ud i en af­gø­ren­de kamp mod Un­garn, hvor­for de næp­pe bru­ger unø­di­ge kræft er hér. Lug­ter i den grad af få scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.