Ek­sa­mens- fe­ber

16- åri­ge Kasper Rye har få­et 7 i fy­sik eft er en tur på Løk­keFon­dens Dren­geAka­de­mi

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Kasper Rye, 16 år

MANDESNAK

» Hvor­når skal du så til ek­sa­men, « spør­ger Lars Løk­ke 16- åri­ge Kasper Rye.

» På ons­dag, « si­ger den un­ge mand, der har få­et be­søg af Ven­stres for­mand hjem­me ved spi­se­bor­det i Hel­lerup.

» Nå ja, jeg skal jo til ek­sa­men næ­ste tors­dag, « si­ger Lars Løk­ke med hen­vis­ning til væl­ger­nes dom 18. ju­ni.

Beg­ge har tabt sig

De to har og­så en an­den ting til fæl­les - at de har tabt sig og er kom­met i bed­re form.

» Det var jo fan­ta­stisk at se Kasper eft er 14 da­ge på Dren­geAka­de­mi­et. For det før­ste for­di han hav­de smidt fem kg. Men han hav­de og­så få­et me­get me­re selv­til­lid, « si­ger Kasper Ry­es far, Mo­gens Rye.

Dren­ge- Aka­de­mi­et er et pro­dukt af Løk­keFon­den, hvis mål er at sæt­te fag­ligt sva­ge dren­ge i stand til at ind­hen­te de­res eft er­slæb i sko­len.

Fik go­de ven­ner

» Jeg hav­de det ik­ke så godt med sko­len og lek­tier­ne. Jeg hav­de svært ved at kon­cen­tre­re mig, og jeg sy­nes ik­ke, læ­rer­ne var så go­de til at un­der­vi­se. Så så vi en ud­sen­del­se om Dren­geAka­de­mi­et og tænk­te, at det var li­ge mig. Så søg­te vi det. Jeg fi k go­de ven­ner, og jeg kun­ne mær­ke, at læ­rer­ne vil­le mig. Det var rig­tig godt. Vi hav­de et godt sam­men­hold, og det gav os me­re lyst til at læ­re no­get. » Jeg er helt vildt stolt over at få 7 i fy­sik. Jeg tro­e­de slet ik­ke, jeg kun­ne be­stå, « si­ger Kasper Rye.

Hans far, Mo­gens Rye, si­ger: kom­mer der ik­ke no­get godt ud af, « si­ger Mo­gens Rye.

Pi­ger­nes præ­mis­ser

Han me­ner og­så, at det har stor be­tyd­ning, at dren­ge­ne kan få lov at ar­bej­de uden pi­ger.

» Fol­ke­sko­len nu om stun­der er ind­ret­tet rig­tigt me­get på pi­ger­nes præ­mis­ser. Og der­for har pi­ger­ne nem­me­re ved det. Det er og­så et fak­tum, at stem­nin­gen i en dren­ge­grup­pe æn­drer sig, så snart der kom­mer en pi­ge ind i grup­pen, « si­ger han. » Nog­le af dren­ge­ne jub­ler over, at de har få­et 4 el­ler 2 i ka­rak­ter. Og det sy­nes an­dre må­ske ik­ke er så me­get. Men det er me­get for én, der slet ik­ke tror, han kan be­stå, « si­ger Lars Løk­ke.

Skal der me­re Dren­geAka­de­mi ind i fol­ke­sko­len, hvis du bli­ver stats­mi­ni­ster?

» Det er så fi rkan­tet igen, men jeg me­ner, fol­ke­sko­len skal ha­ve et ser­vi­ce­eft er­syn. Der er for man­ge dren­ge, der har svært ved at føl­ge med i sko­len, og det er dren­ge fra al­le so­ci­a­le lag. Selv­føl­ge­lig er der og­så pi­ger, der har pro­ble­mer, men der er et sær­ligt dren­ge­pro­blem, og det tror jeg, man kan lø­se ved at gø­re un­der­vis­nin­gen me­re må­l­ret­tet til den en­kel­te elev, og la­ve nog­le tur­bo- for­løb, hvor de får nog­le sær­li­ge ud­for­drin­ger. «

Skal de dyg­ti­ge og de min­dre dyg­ti­ge un­der­vi­ses hver for sig?

» Jeg er me­get glad for, at fol­ke­sko­len er for al­le, og at vi al­le får den sam­me start i li­vet. Men vi skal pas­se på, at vi ik­ke ret­ter un­der­vis­nin­gen mod en mid­ter­grup­pe af ’ nor­ma­le’, som må­ske i vir­ke­lig­he­den er et min­dre­tal, « si­ger Lars Løk­ke.

Jeg hav­de det ik­ke så godt med sko­len og lek­tier­ne

» Nå ja, jeg skal jo til ek­sa­men næ­ste tors­dag, « si­ger Lars Løk­ke til 16- åri­ge Kasper Rye med hen­vis­ning til væl­ger­nes dom 18. ju­ni.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Her an­kom­mer Lars Løk­ke hos den un­ge Kasper Rye med sin rå­d­gi­ver og sik­ker­heds­vagt.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.