Ja, re­ge­rin­gen er skyld i asyl­pres

BT - - DEBAT - IN­GER STØJ­BERG

Po­li­tisk ord­fø­rer i Ven­stre

for, at vi får mar­kant fl ere asylan­sø­ge­re til Dan­mark nu, end vi har gjort tid­li­ge­re. Jeg vil selv­føl­ge­lig med­gi­ve, at der er fl ere fl ygt­nin­ge i ver­den nu, end der var før. Men i og med, at re­ge­rin­gen har lem­pet reg­ler­ne på ud­læn­din­ge­om­rå­det, så har man skabt et stør­re pres. Re­ge­rin­gen si­ger, at den lil­le stram­ning, de har fo­re­ta­get, som kun har haft ind­fl ydel­se på 126 men­ne­sker, har væ­ret med til at få asyl­tal­let til at fal­de. Hvis det har

RE­GE­RIN­GEN ER AN­SVAR­LIG

be­tyd­ning, når re­ge­rin­gen stram­mer reg­ler­ne, må det og­så ha­ve be­tyd­ning, hvis vi stram­mer reg­ler­ne. Så re­ge­rin­gen bru­ger nøj­ag­tig sam­me ar­gu­men­ta­tion som os, nem­lig at hvis man stram­mer vil­kå­re­ne, så kom­mer der fær­re asylan­sø­ge­re.

folk i nød, men vi skal gø­re det, så vi kan føl­ge med. Det kan vi for øje­blik­ket ik­ke, for­di pres­set er så stort. Sid­ste år kom knap 15.000 asylan­sø­ge­re til Dan­mark, og de 12.000 af dem har få­et lov til at bli­ve i Dan­mark. Re­ge­rin­gen si­ger selv, at de for­ven­ter, at an­tal­let i år

VI SKAL HJÆL­PE

bli­ver det sam­me. Det vil si­ge, at om to år så er det her tal vok­set me­get, for­di man jo kan sø­ge fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. Så står vi alt­så med 24.000 men­ne­sker, der for man­ges ved­kom­men­de fa­mi­lie­sam­men­fø­res eft er­føl­gen­de. Det er et me­get stort an­tal, og det læg­ger et enormt pres.

det Dan­mark med de vær­di­er, som vi har haft i man­ge år. Det er klart, at hvis der kom­mer en mas­sivt stor be­folk­nings­grup­pe, så kan det væ­re svært at be­va­re det Dan­mark, som vi ken­der.

VI SKAL BE­VA­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.