Nej tak til fat­ti­ge fl ygt­nin­ge

BT - - DEBAT - STIG GRENOV

Fmd. for Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne

ik­ke, man kan gø­re den nu­væ­ren­de re­ge­ring an­svar­lig for det sti­gen­de an­tal fl ygt­nin­ge. Det er slå­et fuld­stæn­digt fast, at fl ygt­nin­ge­strøm­me­ne skyl­des, at der er nog­le kon­fl ik­ter i Irak og Sy­ri­en, og og­så Li­by­en lig­ger i ka­os. Dan­mark har ført krig fl ere ste­der, blandt an­det Irak, og po­li­ti­ker­ne bru­ger ger­ne hund­re­de af mil­li­o­ner kro­ner på at sen­de dan­ske sol­da­ter af sted, men når fre­den skal vin­des, så står man der ik­ke, men spa­rer på

JEG ME­NER BE­STEMT

de pen­ge, som skul­le til for at dan­ne et sam­fund, så fl ygt­nin­ge­ne blev der­hjem­me. BÅ­DE RØD OG blå blok tæn­ker i kro­ner og øre he­le ti­den. Når So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­ger: ’ Når du kom­mer til Dan­mark, skal du ar­bej­de’, så tæn­ker jeg: ’ Ja, selv­føl­ge­lig? Og det vil de og­så ger­ne!’ Man si­ger in­di­rek­te, at dem, der kom­mer her til lan­det, de gi­der nok ik­ke ar­bej­de. Det er dét spin, jeg er så me­get imod. Det her ste­reo­ty­pe bil­le­de af men­ne­sker, der kom­mer for at ta­ge af vo­res pen­ge, du­er ik­ke. Det er alt­så ta­le om folk, der fl yg­ter fra voldtægt, re­li­gi­øs for­føl­gel­se og bin­de­ga­le krigs­her­rer som As­sad og IS. JEG SY­NES, DE cir­ka 10.000 kr., som fl ygt­nin­ge får nu, er et fi nt be­løb. Der er in­tet, der ty­der på, at du kan få folk in­te­gre­ret i det dan­ske sam­fund ved at sul­te dem. Det er tal­magi, hvis man på­står det. Vi må sør­ge for, at de fl ygt­nin­ge, vi reg­ner med skal bli­ve bo­en­de, kan kla­re sig med en for­nuft ig ydel­se. El­lers kom­mer vi til­ba­ge til de ti­der, hvor folk ik­ke har råd til at ta­ge bus­sen for at sø­ge et ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.