Den bund­lø­se valg­kamp

ME­NER

BT - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen som druk­ken­bolt er det se­ne­ste dy­be stød i valg­kam­pen. Og nok er pla­ka­ten med V- for­man­den ud­sendt af So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ung­domsor­ga­ni­sa­tion, DSU, der har en hi­sto­rik med pro­vo­ke­ren­de valg­pla­ka­ter, men den er dog med til at un­der­stre­ge en valg­kamp, hvor lø­dig­he­den er til at over­se. NE­GA­TI­VE KAMPAG­NER ER nu kom­met til Dan­mark med ef­ter­tryk­ke­lig­hed. Tid­li­ge­re stu­di­er har ik­ke vist, at det skul­le væ­re ens­be­ty­den­de med suc­ces, om­end især So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har dyr­ket sti­len med stor en­tu­si­as­me, hvil­ket har få­et mod­par­ten til at sva­re igen i sam­me dur. Og ser man på ud­vik­lin­gen i væl­ger­van­drin­ger, så er det vel fair at på­stå, at der er vel­til­fred­se smil hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. BUND­LINJ­EN ER, AT det er en sør­ge­lig ud­vik­ling for den po­li­ti­ske dis­kus­sion, og at ud­vik­lin­gen desvær­re og­så kan tol­kes som af­magt i for­hold til at slå på eg­ne vi­sio­ner. For blandt de to sto­re par­ti­er, der kæm­per om re­ge­rings­mag­ten - og især blandt de to kan­di­da­ter, der kæm­per om stats­mi­ni­ster­po­sten - er det så som så med de sto­re po­li­ti­ske drøm­me. At det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, er de fær­re­ste ue­ni­ge om, så val­gets ho­ved­te­ma bli­ver tal - og man­ge af dem. STA­TI­STIK ER SOM be­kendt en med­gø­r­lig stør­rel­se, og be­lært af S- SFs luft ige øn­sker i 2011 er det få løft er, der præ­ger den­ne valg­kamp. For­stå­e­ligt nok, men det er in­der­ligt be­kla­ge­ligt, hvis al­ter­na­ti­vet til kon­kre­te løft er er an­greb på mod­par­ten. Mag­ten skal vin­des med al­le mid­ler, og in­gen har no­gen­sin­de på­stå­et, at po­li­tik er en skøn­heds­kon­kur­ren­ce, men det er fat­tigt, når vej­en går over til­svi­ning af per­so­nen. Ten­den­sen gør ik­ke no­get for at brem­se den blom­stren­de po­li­ti­ker­le­de, og det er godt nok en trist op­takt til det, der er en fejring af de­mo­kra­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.