KAN VEN­STRE BREM­SE HER? ’’

Ven­stre lover ’ straks­op­brems­ning’ i asyl­til­strøm­nin­gen og vil ha­ste­for­hand­le al­le­re­de i som­mer

BT - - DEBAT -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er på om­drej­nings­høj­de med Ven­stre, når det hand­ler om at le­ve­re en fast ud­læn­din­gepo­li­tik, me­ner væl­ger­ne. Det er nyt og kan bli­ve af­gø­ren­de for valg­kam­pen, der - i mod­sæt­ning til de fo­re­gå­en­de fi re valg - er en me­re jævn­byr­dig kon­kur­ren­ce mel­lem rød og blå blok i den po­li­ti­ske di­sci­plin fast­hed. Men ue­nig­hed mel­lem De Ra­di­ka­le og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tru­er med at blus­se op eft er nyt V- ud­spil. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE OG DE Ra­di­ka­le har i en pe­ri­o­de haft en ar­bejds­for­de­ling, hvor S har væ­ret dør­mand på ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. R har ik­ke fl yt­tet sig po­li­tisk fra sit slap­per­stand­punkt, men har i det sto­re he­le la­det væ­re med at gå i vej­en for S, så det sam­le­de ind­tryk af re­ge­rin­gen har væ­ret et stram­mer- stand­punkt. Det slut­te­de imid­ler­tid tirs­dag, da Ven­stre lo­ve­de ’ straks­op­brems­ning’ i asyl­til­strøm­nin­gen. UN­DER OVER­SKRIF­TEN ’ FLYGT­NIN­GE har ret til be­skyt­tel­se - ik­ke kon­tant­hjælp’ vil Ven­stre ta­ge kon­tant­hjæl­pen fra asylan­sø­ge­re og gi­ve dem en ydel­se på SU- ni­veau. De vil og­så ind­fø­re op­tje­nings­prin­cip­per for bl. a. bør­ne­check og pen­sion. Og de vil fj er­ne mu­lig­he­den for at få per­ma­nent op­hold­stil­la­del­se, hvis man ik­ke kan dansk og ik­ke er i job. Det fal­der alt sam­men i stram­mer- ka­te­go­ri­en, og der­med brin­ger Ven­stre sig mar­kant for­an S i stram­mer- kaplø­bet, men i vir­ke­lig­he­den kun­ne en me­ter for­an S væ­re nok. Ind­til nu har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne væ­ret po­si­tio­ne­ret per­fekt. De har be­to­net, at der er folk på den ene si­de af dem, der vil lem­pe, og folk på den an­den si­de, der vil stram­me. Der­med kom­mer S til at frem­stå ba­lan­ce­re­de. Man­tra­et om, at re­ge­rin­gen har gen­nem­ført den før­ste asyl­stram­ning i 12 år, står skar­pt i de­bat­ten - og­så selv­om an­tal­let af asyl­sø­ge­re er ste­get kraft igt. Det er be­hæn­digt for­kla­ret med ’ de stør­ste fl ygt­nin­ge­strøm­me i man­ge år.’ Kort sagt, en god og stærk po­si­tion. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE SVA­RER PÅ V- ud­spil­let på al­ler­hø­je­ste ni­veau. Det er Thor­ning selv, der træ­der frem og ræk­ker hån­den ud mod Ven­stre med en mel­ding om, at hun sy­nes, de skal sæt­te sig sam­men eft er val­get og fi nde ud af det. Klogt. Ud­for­drin­gen for S er, at de ik­ke kan gå ret me­get læn­ge­re, end de gør, uden at ra­ge så me­get uklar med De Ra­di­ka­le, at det ska­ber pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.