Kær­lig­he­den

Det er slut mel­lem Dot Wessman og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Dots

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk phan@ bt. dk Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

BRUD

Pe­ter Øl­holm Hans­son Tors­dag i sid­ste uge stod de arm i arm på den rø­de lø­ber og smi­le­de til fo­to­gra­fer­ne. I går send­te bak­kesan­ge­r­in­den Dot Wessman en kort­fat­tet med­del­el­se ud om, at hun og den 34- åri­ge EU­par­la­men­ta­ri­ker Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er gå­et fra hin­an­den.

I ot­te år var de sam­men. Pri­vat og of­fent­ligt.

På den rø­de lø­ber, ved Bak­ken­pre­mi­e­rer, i Bruxelles og Stras­bourg, og når sæ­so­nen be­gynd­te i fest­ligt lag i Grøf­ten i Tivoli.

Det var her, de to mød­te hin­an­den 13. april 2007. Men nu er det slut med det, DF- po­li­ti­ke­ren Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt kal­der ’ de fæl­les go­de op­le­vel­ser’ i sin kor­te med­del­el­se på Fa­ce­book om brud­det:

» Ef­ter ot­te go­de år har Dot og jeg valgt at gå hver til sit. Det sker med man­ge fæl­les go­de min­der og op­le­vel­ser, men er selvsagt smer­te­fuldt. Jeg for­står, at der i vis­se de­le af pres­sen er in­ter­es­se for os, men jeg øn­sker ik­ke at knyt­te fle­re kom­men­ta­rer, da jeg be­trag­ter det­te som et pri­vat an­lig­gen­de, « skrev Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt i går på sin Fa­ce­book- si­de.

Dår­ligt valg

Kil­der for­tæl­ler til BT, at Mes­ser­s­ch­midt mildt sagt ik­ke har væ­ret be­gej­stret for, at Dot valg­te at of­fent­lig­gø­re brud­det net­op nu, knap to uger før val­get. Men at det er Dot Wessman, der egen­hæn­digt er gå­et ud med med­del­el­sen.

In­gen vil for­tæl­le til ci­tat, hvor­for par­ret er gå­et fra hin­an­den.

Tirs­dag of­fent­lig­gjor­de BT imid­ler­tid en ar­ti­kel på bt. dk, der for­tal­te, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt for få da­ge si­den har truk­ket sig fra den vig­tig­ste di­rek­tør­post i Dots for­ret­nin­ger, der blandt an­det be­står af fle­re for­ly­stel­ser på Dy­re­havs­bak­ken samt det nu ned­lag­te Dam­hus Tivoli i Rø­d­ov­re.

Det fik Wes­smans tals­mand til at un­der­stre­ge, at brud­det mel­lem Mes­ser­s­ch­midt og Dot ik­ke hæn­ger sam­men med hans exit som di­rek­tør i Dot Wes­smans sel­skab, men at det hand­ler om en ulyk­ke tid­li­ge­re på året.

» Dot be­fin­der sig i øje­blik­ket i sit livs kri­se, ef­ter at Dots dat­ter i fe­bru­ar kør­te galt og blev al­vor­ligt sår­et. Det har sat fo­kus på li­vets man­ge ud­for­drin­ger, så der­for er der med ret­te no­get at væ­re ked af, « skri­ver Wes­smans talskvin­de Chri­stel Ham­mer i en mail til BT. Og hun til­fø­jer, at Dot Wessman ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

I ko­ma ef­ter trafikulykke

Op­lys­nin­gen om Dot Wes­smans per­son­li­ge tra­ge­die hand­ler om bak­kesan­ge­r­in­dens 21- åri­ge dat­ter, Jo­han­ne.

1. fe­bru­ar i år blev hun al­vor­ligt kvæ­stet ved en trafikulykke, hvor hen­des bil kol­li­de­re­de med nog­le træ­er på en lan­de­vej. Dat­te­ren lå i ko­ma i fem uger, og har sta­dig mén ef­ter ulyk­ken.

En kil­de, som BT har talt med, be­kræf­ter, at dat­te­rens ulyk­ke har tæ­ret på for­hol­det mel­lem Wessman og Mes­ser­sc­midt.

En an­den kil­de for­tæl­ler, at bøl­ger­ne til ti­der er gå­et højt i for­hol­det, og at de to har væ­ret tæt på at gå fra hin­an­den tid­li­ge­re. De har dog al­tid få­et klin­ket skå­re­ne og er for­ble­vet sam­men.

Men in­gen af par­ter­ne vil for­tæl­le, hvad der an­gi­ve­ligt er sket, si­den par­ret mød­te smi­len­de op sam­men til DRs li­ge­stil­lingsshow tors­dag og ind­til man­dag, hvor den over­ra­sken­de med­del­el­se fra Dot Wessman nå­e­de of­fent­lig­he­den.

Far­ve­strå­len­de mak­ker­par

Da par­ret mød­te hin­an­den for ot­te år si­den, vak­te for­hol­det op­sigt. Blandt an­det på grund af den re­la­tivt sto­re al­der­s­for­skel på 23 år, og de to me­get for­skel­li­ge kar­ri­e­rer, der mød­tes.

Dot var en kendt bak­kesan­ge­r­in­de og telt­hol­der med fle­re for­ly­stel­ser på Dy­re­havs­bak­ken og det nu ned­lag­te Dam­hus Tivoli i Rø­d­ov­re.

Mes­ser­s­ch­midt var Dansk Fol­ke­par­tis skar­pe re­to­ri­ker og stem­me­slu­ger i Fol­ke­tin­get og se­ne­re i EUPar­la­men­tet.

Men par­ret el­ske­de hin­an­den, bak­ke­de hin­an­den op og blan­de­de blod. I for­ret­nin­ger og i pri­vat­li­vet.

Han blev med ti­den di­rek­tør i nog­le af Dot Wes­smans sel­ska­ber, og hun stod ham bi i hans po­li­ti­ske kar­ri­e­re.

Se­ne­st i 2014, hvor Mes­ser­s­ch­midt lod sig hyl­de, mens han dan­se­de og kys­se­de med Dot for­an en hor­de af jour­na­li­ster og par­ti­fæl­ler. Val­gets ab­so­lut­te vin­der strøg di­rek­te ind i EU- Par­la­men­tet med he­le 465.758 per­son­li­ge stem­mer, der er det hidtil hø­je­ste an­tal for en kan­di­dat no­gen­sin­de.

Hun har børn – han har ik­ke

En bag­ved­lig­gen­de år­sag til brud­det kun­ne sam­ti­dig væ­re al­der­s­for­skel­len. Dot Wessman har to døtre fra sit æg­te­skab med Tom­my Wessman, Mes­ser­s­ch­midt har in­gen børn. Og den no­get æl­dre bak­kesan­ge­r­in­de har selv be­rørt em­net i tid­li­ge­re in­ter­view:

» Mor­ten og jeg er lyk­ke­li­ge sam­men og ny­der vo­res liv nu. Men jeg ved, at be­ho­vet for at få børn kan træk­ke ham væk fra mig på et tids­punkt, « har Dot Wessman sagt til Alt For Da­mer­ne:

» Jeg er ik­ke blind for den vir­ke­lig­hed, at mænd, der har le­vet med æl­dre kvin­der, får lidt pa­nik ved 45 års al­de­ren. Og hvem ved? Skal jeg så si­ge: ’ Ja­men, du lo­ve­de mig?’ Skal jeg af­hol­de et men­ne­ske fra at få børn, når jeg selv ved, hvor vær­di­fuldt det er? « lød det fra Wessman.

Men hver­ken Wessman el­ler Mes­ser­s­ch­midt vil ud­dy­be grun­den til brud­det mel­lem par­ret, der har bo­et sam­men på Bak­kens Hvi­le i de pe­ri­o­der, hvor Mes­ser­s­ch­midt ik­ke har ar­bej­det i Bruxelles.

Selv­om Mes­ser­s­ch­midt yn­der at kal­de sig for na­tio­nal­kon­ser­va­tiv, har de to måt­tet ind­ret­te sig gan­ske ut­ra­di­tio­nelt.

De har al­drig væ­ret lov­for­me­li­ge æg­te­fæl­ler, for­di Dot sta­dig er gift med si­ne døtres far, Tom­my Wessman, som hun og­så dri­ver for­ret­nin­ger med. I de­res for­ret­nings­mæs­si­ge par­løb har Mes­ser­sc­midt og­så in­vol­ve­ret sig som di­rek­tør i tre sel­ska­ber. Med brud­det tirs­dag er bå­de det pri­va­te og det for­ret­nings­mæs­si­ge for­hold slut.

ONS­DAG 10. JU­NI 2015

De har fulg­tes ad i tykt og tyndt i ot­te år. Her fejrer Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og Dot Wessman EU- par­la­men­ta­ri­ke­rens knu­sen­de valgsejr,

da han sid­ste år blev valgt ind i EU- par­la­men­tet med tæt ved en halv

mil­li­on per­son­li­ge stem­mer. Nu er for­hol­det slut, med­del­te Dot i en kort­fat­tet med­del­el­se tirs­dag.

Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og Dot Wessman på den rø­de lø­ber for blot en uge si­den. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.