Ud af Dots for­ret­nin­ger

BT - - NYHEDER -

ØKO­NO­MI

Dot Wessman og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har ik­ke kun haft et rent pri­vat part­ner­skab.

Par­ret har og­så haft et for­ret­nings­mæs­sigt sam­ar­bej­de, som ser ud til at lak­ke mod en­den nu. Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har nem­lig fun­ge­ret som di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem i fl ere af Dot Wes­smans sel­ska­ber.

Men for un­der 14 da­ge si­den slap Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt tøj­ler­ne i det vig­tig­ste af de tre sel­ska­ber, han er in­vol­ve­ret i på veg­ne af Dot Wessman.

Det hed­der ApS HEH 1045 og ejer 50 pro­cent af Dam­hus Hol­ding, der er den nød­li­den­de pen­ge­tank bag Dot Wes­smans Dam­hus Tivoli- pro­jekt.

Af de of­fi ci­el­le virk­som­heds­re­gi­stre frem­går det, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt gik af som di­rek­tør i sel­ska­bet 29. maj i år – blot fem da­ge eft er, at BT skrev om Dot Wes­smans øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger, som hun de­ler med for­ret­nings­part­ne­ren Tom­my Wessman.

Ud­over det nu luk­ke­de Dam­hus Tivoli har for­ret­nings- par­ret fl ere for­ly­stel­ser på Dy­re­havs­bak­ken.

Dot og Tom­my Wes­smans sel­ska­ber har i øje­blik­ket en sam­let gæld på 57,6 mio. kro­ner, og gør man kas­sen op og in­dreg­ner par­rets ak­ti­ver, så vil de iføl­ge egen­ka­pi­tal­poster­ne kom­me ud med et mi­nus på 11,8 mil­li­o­ner kro­ner. Cand. jur. med spe­ci­a­le i skat­te­ret Mi­cha­el Eg­holm kon­klu­de­rer på den bag­grund, at ‘ sel­ska­ber­ne le­ver på kre­di­to­rer­nes nå­de’.

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er sta­dig di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem i to an­dre af Dot Wes­smans sel­ska­ber, men sam­men­lig­net med ApS HEH 1045 er der ta­le om sel­ska­ber med me­get lil­le ak­ti­vi­tet og be­tyd­ning.

Slip­per for be­skyld­nin­ger

Ved at gå af som di­rek­tør i ApS HEH 1045 er Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og­så ude af Dot og Tom­my Wes­smans for­søg på at red­de de­res skran­ten­de øko­no­mi. For­ret­nings­par­ret har nem­lig pla­ner om at sæl­ge grun­den ved Dam­hus Tivoli til en en­tre­pre­nør med en po­ten­ti­el mil­li­onge­vinst til føl­ge. Der­u­d­over slip­per han og­så for be­skyld­nin­ger om at skju­le si­ne øko­no­mi­ske in­ter­es­ser. BT kun­ne 29. maj i år for­tæl­le, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt – i strid med EU- reg­ler­ne – hav­de glemt at væ­re åben om si­ne øko­no­mi­ske in­ter­es­ser i kraft af si­ne di­rek­tør­po­ster. En forg­lem­mel­se han eft er­føl­gen­de ret­te­de. Via sin talskvin­de Chri­stel Ham­mer for­tæl­ler Dot Wessman, at brud­det in­tet har med hen­des øko­no­mi at gø­re.

team

Dam­hus Tivoli i Rø­d­ov­re er luk­ket ned. Nu vil Dot og Tom­my Wessman sæl­ge grun­den til en en­tre­pre­nør. Ar­kiv­fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.