VALG 2015 Valg­kamp dag 14

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

ONS­DAG 10. JU­NI 2015

FREM OG TIL­BA­GE

To uger in­de i valg­kam­pen kæm­pes der med næb og klø­er for at få over­ta­get.

På den sto­re sce­ne kæm­per Lars Løk­ke Ras­mus­sen for ik­ke at la­de en el­lers sik­ker valgsejr smut­te mel­lem fi ngre­ne. Søn­dag kla­re­de han frisag i tv- du­el­len mod kon­kur­ren­ten Hel­le Thor­ningS­ch­midt og blev af fl ere kå­ret som vin­der af dy­sten.

Men i går blev Løk­ke igen pres­set. Og end­nu en gang på sin hårdt prø­ve­de tro­vær­dig­hed.

Ven­stre- for­man­den har nem­lig fl ere gan­ge tur­ne­ret med, at Dan­mark eft er ha­ve væ­ret num­mer 10 i 2014 modt­og fem­te­fl est asylan­sø­ge­re i EU. Pro­ble­met for Løk­ke er, at tal­le­ne ik­ke er de ny­e­ste til­gæn­ge­li­ge.

Tal fra Eu­ro­stat vi­ser nem­lig, at Dan­mark i før­ste kvar­tal af 2015 igen var det tien­de­mest eft er­trag­te­de land blandt asylan­sø­ge­re.

Dét blev Løk­ke gril­let med på et pres­se­mø­de i går, hvor han sam­men med næst­for­mand og Kri­sti­an Jensen frem­lag­de Ven­stres asylud­spil.

Løk­ke gav dog ik­ke me­get for kri­tik­ken og for­kla­re­de, at vin­te­r­en er ’ lav­sæ­son’ for asylan­sø­ge­re. Og selv­om det blev på­pe­get, at det og­så hav­de væ­ret vin­ter i de an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de, Dan­mark sam­men­lig­nes med, holdt han fast. Der skal sta­dig la­ves yder­li­ge­re stram­nin­ger på asyl­po­li­tik­ken, men­te Ven­stre- for­man­den.

Et an­det sted i valg­kam­pen ud­kæm­pes en an­den og ma­te­ma­tisk kamp. Ana­ly­se­in­sti­tut­ter­ne er i en dag­lig dyst om at kom­me med de ny­e­ste og mest præ­ci­se må­lin­ger.

Man­dag og tirs­dag ud­kom der fl ere end 10 må­lin­ger, der skift edes til at sen­de sej­ren til den ene og den an­den blok. Dog med en svag over­vægt til den rø­de.

Spørgs­må­let er nu, om in­sti­tut­ter­ne har reg­net dan­sker­ne ud, el­ler om vi kom­mer til at op­le­ve no­get lig­nen­de det bri­ti­ske val­gre­sul­tat i maj. Hér lå un­der­dog’en La­bour og­så til et godt valg, men det he­le end­te med en stor sejr til fa­vo­rit­ten, pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.