Khader: Luk Grim­høj­moskéen

BT - - NYHEDER -

Det er helt hen i vej­ret, at by­en Aar­hus

sam­ar­bej­der med Grim­høj­moskéen, der fol­der Is­la­misk Stats ( IS) hold­nin­ger ud som main­stream

i det lo­ka­le sam­fund og i Dan­mark, me­ner Naser Khader, ( K). Ar­kiv­fo­to.

Jens Nør­gaard

Lar­sen

RA­DI­KA­LI­SE­RING

Aar­hus er Dan­marks før­en­de ji­ha­dist­by li­ge nu. Den ud­vik­ling brem­ses kun ved at luk­ke ra­di­ka­li­se­rin­gens ar­ne­sted: Grim

høj­moskéen.

Så knivskar­pt ly­der det fra Naser khader, der er De Kon­ser­va­ti­ves spids­kan­di­dat i Aar­hus, i et de­bat­ind­læg i Jyl­lands- Po­sten.

» Grim­høj­moskéens tals­mænd ta­ler med to tun­ger, så vi ik­ke skal gen­nem­skue, hvil­ken ha­di­de­o­lo­gi vi har med at gø­re. På den ene si­de fo­re­gi­ver de at sam­ar­bej­de med po­li­ti­et, og på den an­den si­de kun­ne man i sid­ste uge er­fa­re, at dansk- so­ma­li­e­ren Ah­med Ha­le­ne, der har få­et in­drej­se­for­bud i Stor­bri­tan­ni­en, for­di han er un­der ter­r­or­mi­stan­ke, har sin dag­li­ge gang i moskéen på Grim­højvej. Iføl­ge År­hus Stift sti­den­de er han set sam­men med an­dre hjemvend­te Sy­ri­en- kri­ge­re, « skri­ver Naser Khader blandt an­det.

Han kon­sta­te­rer, at den re­la­tivt stør­ste del af Sy­ri­en- kri­ge­re fra Dan­mark ud­klæk­kes i Aar­hus. I sam­me ån­de­d­rag kri­ti­se­rer han borg­me­ster Jacob Bunds­gaard ( S) for at op­fat­te de re­li­gi­øse le­de­re om­kring moskéen som væ­sent­li­ge sam­ar­bejds­part­ne­re.

Borg­me­ster: ik­ke sam­ar­bej­de

I sam­me avis går Jacob Bunds­gaard til modan­greb og kri­ti­se­rer Naser Khader for, at han bru­ger et kom­pli­ce­ret em­ne som ra­di­ka­li­se­rin­gen i Aar­hus som et per­son­ligt værk­tøj i sin valg­kamp.

» Vi har en kri­tisk di­a­log med Grim­høj­moskéen. Den hol­der vi fast i, men vi har ik­ke no­get sam­ar­bej­de med moskéen, og de fortje­ner in­gen ros. De skal ud­for­dres på de­res an­ti­de­mo­kra­ti­ske hold­nin­ger, « si­ger Jacob Bunds­gaard til Jyl­lands- Po­sten. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.