Væk­sten ko­ste­de

Claus Mey­er fi k salgs­boom – men mil­li­onun­der­skud

BT - - NYHEDER - Cas­per Schrø­der Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

REGN­SKAB

100 mil­li­o­ner kro­ner vok­se­de mad- en­tre­pre­nø­ren Claus Mey­ers im­pe­ri­um med i 2014, men de 10 mil­li­o­ner på bund­linj­en var rø­de.

Det er 25 år si­den, at ma­den­tre­pre­nø­ren lag­de ud med at dri­ve kan­ti­ne på Han­dels­højsko­len i Kø­ben­havn, det nu­væ­ren­de CBS, og i dag er det kuli­na­ri­ske im­pe­ri­um vidt for­gre­net: Re­stau­ran­ter, kan­ti­ner, frugt­plan­ta­ger, cho­ko­la­de­ma­ge­ri, ed­dik­ke­pro­duk­tion, kur­sus­virk­som­hed, salg af gour­met­de­li­ka­tes­ser og me­get, me­get me­re.

Før­ste un­der­skud si­den 2006

Alt er sam­let i Claus Mey­er Hol­ding A/ S, der net­op har off ent­lig­gjort års­regn­skab for 2014 via Er­hvervs- og Sel­skabs­sty­rel­sen.

Regn­ska­bet vi­ser en boom- en­de om­sæt­ning på 617 mio. kr. – en stig­ning på godt 100 mio. kr. på ba­re et år.

Til gen­gæld må Claus Mey­er ind­kas­se­re det før­ste un­der­skud i kon­cer­nen si­den 2006. Un­der­skud­det på bund­linj­en ly­der på 10 mio. kr. Året for­in­den hen­te­de hol­dings­el­ska­bet et over­skud hjem på 23 mio. kr.

Vok­se­værk ko­ster

Un­der­skud­det for­kla­res med den kraft ige eks­pan­sion, som sel­ska­bet har op­le­vet de se­ne­ste år med åb­nin­gen af en lang ræk­ke nye ak­ti­vi­te­ter. Vok­se­vær­ket har dog og­så sat si­ne spor på om­kost­nin­ger­ne, der er ste­get » ufor­holds­mæs­sigt me­get « , som det hed­der i le­del­ses­be­ret­nin­gen.

I eft er­å­ret 2014 solg­te Claus Mey­er en stor del af hol­dings­el­ska­bet fra til den bri­ti­ske ka­pi­tal­fond IK In­ve­st­ment Part­ners. Hand­len, der om­fat­ter Mey­ers mest cen­tra­le for­ret­nin­ger så­som kan­ti­ner, re­stau­ran­ter og mad­hu­se, har dog in­gen eff ekt i regn­ska­bet for 2014, da den først blev for­melt gen­nem­ført med virk­ning fra ja­nu­ar 2015. Claus Mey­ers ge­vinst på sal­get er ik­ke kendt, men skøn­nes at væ­re et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.