Ny for­mand med pa­tient- fo­kus

BT - - NYHEDER -

Når Tivoli henover som­me­ren in­vi­te­rer in­den­for til de ri­tu­el­le som­mer­kon­cer­ter, bli­ver det med fle­re sto­re, in­ter­na­tio­na­le mu­sik­nav­ne på kon­cert­pla­ka­ten.

Tirs­dag har for­ly­stel­ses­par­ken an­non­ce­ret det fær­di­ge pro­gram for som­me­rens kon­cer­ter på Plæ­nen, og der bli­ver blandt an­det mu­lig­hed for at op­le­ve kunst­ne­re som Elt­on Jo­hn, La­dy Ga­ga, To­ny Ben­nett og Mark Knop­f­ler.

Book­nin­gen af de kend­te nav­ne glæ­der Ni­ko­laj Kop­pel, un­der­di­rek­tør i Tivoli.

» Vi har in­ve­ste­ret i nog­le af ver­dens stør­ste ar­ti­ster in­den for vidt Claus Mey­ers kuli­na­ri­ske im­pe­ri­um vok­se­de vildt i 2014, men det ud­lø­ste et stort mi­nus på bund­linj­en – det før­ste til ma­den­tre­pre­nø­ren i knap 10 år.

MENNESKEFAKTOR

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Sy­ge­hus Lil­le­bælt, Dort­he Gyl­ling Crü­ger, til­t­rå­d­te i går of­fi­ci­elt som be­sty­rel­ses­for­mand i Kræf­tens bekæm­pel­se.

Dort­he Crü­ger over­ta­ger po­sten fra pro­fes­sor Fre­de Ole­sen, der var for­mand for Kræf­tens Bekæm­pel­se i ni år.

Dort­he Gyl­ling Crü­ger vil som for­mand sæt­te fo­kus på men­ne­ske­fak­to­ren.

» Det, jeg bræn­der for, er, at kræft­pa­tien­ter­ne al­tid op­fat­tes som men­ne­sker. Som pa­tient skal du op­le­ve, at læ­ger og sy­geple­jer­sker in­ter­es­se­rer sig for dig, og at du ik­ke ba­re er et num­mer i ræk­ken. Det skal væ­re et part­ner­skab. Vi skal genop­fin­de em­pa­tien. Det er som om, det er ble­vet upro­fes­sio­nelt at væ­re em­pa­tisk, « si­ger hun. jp

Ar­kiv­fo­to: Tor­ben Christensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.