An­holdt for be­stik­kel­se

Seks per­so­ner – deri­blandt en po­li­ti­le­der – er mistænkt i sag om be­stik­kel­se af of­fent­ligt an­sat­te

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

BE­STIK­KEL­SES­SAG

En sjæl­den sag om mu­lig be­stik­kel­se af of­fent­ligt an­sat­te blev i går og i nat rul­let ud ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, hvor seks mænd blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør. Her­i­blandt var en højt­stå­en­de per­son i en ad­mi­ni­stra­tiv stil­ling i Rigs­po­li­ti­et.

De seks er sig­tet for mu­lig be­stik­kel­se i for­bin­del­se med køb og salg af it- ydel­ser til især Re­gion Sjæl­land. Op­rin­de­ligt blev fem mænd frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, men en sjet­te blev iføl­ge TV2 til­fø­jet sent i går af­tes.

Iføl­ge TV2 er den be­tro­e­de og højt­pla­ce­re­de me­d­ar­bej­der i Rigs­po­li­ti­et og de an­dre fem sig­te­de mistænkt for at ha­ve haft ad­gang til en sær­lig kon­to hos mindst ét it- fir­ma, hvor der er ble­vet ind­sat 1,5 pro­cent af om­sæt­nin­gen par­ter­ne imel­lem. De seks mænd blev sam­men med syv an­dre per­so­ner an­holdt i en ko­or­di­ne­ret ak­tion i går mor­ges. De syv af dem blev løsladt igen, men sig­tel­ser­ne mod dem er dog ik­ke fra­fal­det, op­ly­ser Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti.Pen­ge­ne på kon­to­en – om­kring en mil­li­on kro­ner – er Po­li­ti­et er end­nu i gang iføl­ge po­li­tiets mi­stan­ke med for­hør, og der kan der­for

Dy­re rej­ser og op­hold

si­den 2007 ble­vet brugt til blandt an­det at be­ta­le en ræk­ke af de sig­te­des rej­ser, ho­te­l­op­hold og for­plej­ning i ind- og ud­land.

Blandt an­det ind­går en tur til Du­bai til en vær­di af mindst 80.000 kr. i mi­stan­ke­grund­la­get.

Må­ske fle­re an­hol­del­ser

kom­me fle­re an­hol­del­ser i sa­gen.

Mi­stan­ke om urent trav

Ud­over de 13 an­hol­del­ser i går mor­ges, ske­te der og­så ransag­ning af 17 adres­ser – her­i­blandt iføl­ge Com­pu­terwor­ld i Bal­lerup og på ho­ved­sæ­det for Atea A/ S – en af lan­dets stør­ste hardwa­re­le­ve­ran­dø­rer.

Po­li­ti­et har ef­ter­for­sket den op­sigtsvæk­ken­de sag i to uger, ef­ter at Re­gion Sjæl­land gik til po­li­ti­et med den al­vor­li­ge mi­stan­ke om urent trav.

Net­op trav spil­ler iføl­ge TV2 og­så en mu­lig rol­le i be­stik­kel­ses­sa­gen, da der iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se an­gi­ve­ligt og­så er ble­vet ind­gå­et en usæd­van­lig af­ta­le i for­bin­del­se med it- af­ta­ler­ne om et sponsorat på 100.000 kr. til trav­ba­nen i Ny­kø­bing Fal­ster.

Iføl­ge eb. dk er nog­le af de an­hold­te it- me­d­ar­bej­de­re fra fir­ma­er­ne Atea A/ S og 3Ait aps og­så sig­tet for at ha­ve for­søgt at be­stik­ke an­sat­te i Kri­mi­nal­forsor­gen, hvil­ket til­sy­ne­la­den­de ik­ke er lyk­ke­des.

De sig­te­de næg­ter sig skyl­di­ge i be­stik­kel­se, der iføl­ge po­li­ti­et skal ha­ve fun­det sted i pe­ri­o­den over ot­te år fra 2007 helt frem til 8. ju­ni 2015.

Dom­me­ren i sa­gen vil­le først af­si­ge ken­del­se om even­tu­el va­re­tægts­fængs­ling af de seks sig­te­de, ef­ter de al­le var ble­vet frem­stil­let. Det ske­te først ef­ter BTs de­ad­li­ne.

Ufor­stå­e­ligt

» Nor­malt er den slags no­get, man hø­rer om, hvis man rej­ser til ud­lan­det. Jeg har lidt svært ved at fo­re­stil­le mig, hvor­dan det skal ha­ve kun­net fo­re­gå, for der er jo så me­get kon­trol med al­ting i dag. Men den slags skal selv­føl­ge­lig ba­re stop­pes, hvis der er no­get om det, « un­der­stre­ger re­gions­po­li­ti­ke­ren.

Sam­ti­dig pe­ger Sus­an­ne Lund­vald dog på, at Re­gion Sjæl­land har 17.000 me­d­ar­bej­de­re.

» Man kan al­drig vi­de, hvor så­dan no­get kan ram­me. Men selv­føl­ge­lig er det ær­ger­ligt og al­drig no­get, man som or­ga­ni­sa­tion har brug for. Vi skal jo frem­stå som tro­vær­di­ge, og når vi hand­ler for of­fent­li­ge mid­ler, må den slags ik­ke fo­re­kom­me, « for­sik­rer den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­gions­po­li­ti­ker, der ik­ke er be­kendt med, præ­cis hvor man­ge af de 13 an­hold­te, der har væ­ret an­sat i Re­gion Sjæl­land.

Dy­re rej­ser til Du­bai og urent trav er blandt de yderst sjæld­ne ingredienser i en dansk sag med of­fent­ligt an­sat­te. Re­gion Sjæl­land er ble­vet sat un­der lup, og dra­ma­et ud­spil­les i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster. Ar­kiv­fo­tos: Si­mon Læs­søe/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.