’ Uvir­ke­ligt, hvis det her er sket i Dan­mark’

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

CHOK­BØL­GE

An­hol­del­sen af 13 per­so­ner for mu­lig be­stik­kel­se af of­fent­ligt an­sat­te har sendt chok­bøl­ger gen­nem Re­gion Sjæl­land, der for to uger si­den gik til po­li­ti­et.

Re­gio­nen fik mi­stan­ke om ’ ube­ret­ti­ge­de øko­no­mi­ske dis­po­si­tio­ner i til­knyt­ning til pri­va­te le­ve­ran­dø­rer, som re­gio­nen har ind­gå­et af­ta­ler om it- le­ve­ran­cer med’, som po­li­ti­et ud­tryk­ker det i en pres­se­med­del­el­se.

De 13 an­hold­te er me­d­ar­bej­de­re i Re­gion Sjæl­land, en me­d­ar­bej­der i Rigs­po­li­ti­et og per­so­ner med til­knyt­ning til to it- le­ve­ran­dø­rer.

An­den næst­for­mand i re­gions­rå­det for Sjæl­land, so­ci­al­de­mo­kra­ten Sus­an­ne Lund­vald, op­ly­ser til BT, at hun først i går mor­ges blev ori­en­te­ret om sa­gen.

» Det er rig­tig uhel­digt, li­ge­som det vil­le væ­re i en hvil­ken som helst an­den or­ga­ni­sa­tion. Det er ik­ke i or­den, hvis der vir­ke­lig har væ­ret ta­le om be­stik­kel­se. Det er helt uvir­ke­ligt, hvis det har fun­det sted i Dan­mark, « si­ger hun.

Sus­an­ne Lund­vald, an­den næst­for­mand i Re­gion Sjæl­land, er ik­ke stolt af sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.