HUL PÅ KVART M

Ven­stre reg­ner me­re end en kvart mil­li­ard for­kert i for­slag til ud­læn­din­gepo­li­tik

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

REG­NE- UPS

Med kun ot­te da­ge til­ba­ge af valg­kam­pen er Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Ven­stre gå­et i of­fen­si­ven.

Trum­f­kor­tet i for­sø­get på at fravri­ste Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et er en asyl­re­form, som par­ti­for­man­den frem­lag­de i går på Chri­sti­ans­borg, flan­ke­ret af næst­for­mand Kri­sti­an Jensen og Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg .

Me­get ty­der dog på, at le­de­ren af blå blok har væ­ret lidt for ivrig. BT kan i dag af­dæk­ke, at Løk­ke har overtak­se­ret ud­gif­ter­ne til re­ge­rin­gens ud­læn­din­gepo­li­tik med en kvart mil­li­ard.

» De di­rek­te merom­kost­nin­ger ved de lem­pel­ser, som Hel­le Thor­ning- Sch­midt har gen­nem­ført, lø­ber op i en mil­li­ard kro­ner, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen fra ta­ler­sto­len i Ven­stres grup­pe­væ­rel­se.

Vil be­græn­se ud­gif­ter­ne

Par­ti­le­de­ren hen­ty­der til Ven­stres po­li­ti­ske oplæg til en ny ud­læn­din­gepo­li­tik fra au­gust 2014. Her står der, at Ven­stre vil be­græn­se ud­gif­ter­ne på ud­læn­din­ge­om­rå­det og stram­me reg­ler­ne i mod­sæt­ning til re­ge­rin­gen, der hæv­des at ha­ve øget ud­gif­ter­ne.

» Sam­let har re­ge­rin­gen gen­nem­ført lem­pel­ser på om­rå­det for ca. 1 mia. kr, « står der på si­de 26 i op­læg­get.

I en no­te op­ly­ser Ven­stre, at tal­let stam­mer fra en op­gø­rel­se over ud­gif­ter, som in­te­gra­tions­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) i maj 2014 gav til Ud­val­get for Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions­po­li­tik.

En gen­nem­reg­ning af tal­le­ne i sva­ret, som Ven­stre selv hen­vi­ser til, af­slø­rer, at Lars Løk­ke og co. ram­mer for­kert med me­re end en kvart mil­li­ard. Før skat ko­ster æn­drin­ger­ne kun 826,8 mio. kr., og med i det be­løb er der end­da og­så med­reg­net ud­gif­ter for me­re end 78 mio. kr., der ik­ke kan spo­res til­ba­ge til re­ge­rin­gens lovæn­drin­ger på ud­læn­din­ge­om­rå­det. Det dre­jer sig blandt an­det om en na­tio­nal stra­te­gi mod tvang­sæg­te­ska­ber til 5,1 mio. og to mil­li­o­ner til rol­lemo­del­ler.

Stor reg­ne­fejl

Ef­ter der er ble­vet be­talt skat af støt­ten til ind­van­drer­ne, og nog­le er pen­ge­ne er strøm­met til­ba­ge i statskas­sen, en­der det sam­le­de be­løb på 651 mio. kr., hvil­ket be­ty­der en reg­ne­fejl på 349 mio. kr - me­re end en kvart mil­li­ard.

Da BT kon­tak­ter Ven­stre, ly­der for­kla­rin­gen, at man har med­ta­get an­dre tal end dem, der står i mi­ni­ste­ri­ets op­gø­rel­se. Det frem- går dog ik­ke af op­læg­get. Nu for­tæl­ler Ven­stre, at der og­så skal reg­nes ud­gif­ter til af­skaf­fel­se af op­spa­rings­prin­cip­pet for flygt­nin­ges bør­ne­pen­ge og fol­ke­pen­sion.

Des­u­den har Ven­stre ik­ke fra­truk­ket de 196 mil­li­o­ner, som re­ge­rin­gen har spa­ret på ju­ste­rin­ger af dan­skud­dan­nel­sen. Par­ti­et op­ly­ser, at man ik­ke be­trag­ter den æn­dring som en lem­pel­se, hvil­ket dog ik­ke frem­går af ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Ud­læn­din­ge­ord­fø­re­ren af­vi­ser, at der er ta­le om en reg­ne­fejl.

Me­get ty­der dog på, at le­de­ren af blå blok har væ­ret lidt for ivrig. BT kan i dag af­dæk­ke, at Lars Løk­ke og Ven­stre har overtak­se­ret ud­gif­ter­ne til re­ge­rin­gens ud­læn­din­gepo­li­tik med en kvart mil­li­ard. Her ses Ven­stre præ­sen­te­re de­res asyl­re­form i går an­ført af Kri­sti­an Jensen, Lars Løk­ke og In­ger Støj­berg. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.