ILLIARD ’’ Vi me­ner ik­ke, at mi­ni­ste­ri­ets op­gø­rel­se er fyl­dest­gø­ren­de, og der­for har vi med­reg­net an­dre ud­gif­ter, blandt an­det ud­gif­ter til bør­ne­pen­ge og fol­ke­pen­sion, som ik­ke er med i over­sig­ten

BT - - NYHEDER - Kar­sten Lauritzen ( V) GRA­FIK Sy­ri­ske flygt­nin­ger i Tyr­ki­et. Fo­to: AFP

» Vi me­ner ik­ke, at mi­ni­ste­ri­ets op­gø­rel­se er fyl­dest­gø­ren­de, og der­for har vi med­reg­net an­dre ud­gif­ter, blandt an­det ud­gif­ter til bør­ne­pen­ge og fol­ke­pen­sion, som ik­ke er med i over­sig­ten, « si­ger Kar­sten Lauritzen ( V).

Er det ik­ke uklart, at I på den må­de læg­ger til og træk­ker fra, når det ik­ke frem­går af ud­spil­let?

» Det me­ner jeg ik­ke. Vi skri­ver og­så, at tal­let ’ blandt an­det’ stam­mer fra mi­ni­ste­ri­ets op­gø­rel­se. Ud­gif­ter­ne til asyl og fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger er ale­ne ste­get med 6 mia. si­den 2011, så vi er sik­re på, at der er man­ge fle­re pen­ge end en mil­li­ard at fin­de på det om­rå­de, « si­ger Kar­sten Lauritzen.

Uklar­he­den i Ven­stres ud- læn­din­gepo­li­tik mø­der kri­tik fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fi­nansord­fø­rer Jesper Pe­ter­sen.

Brug af for­ker­te tal

» Lars Løk­ke Ras­mus­sen har fle­re gan­ge brugt for­ker­te tal i den­ne valg­kamp og lo­vet skat­te­let­tel­ser uden at ha­ve fi­nan­si­e­rin­gen på plads. Der­for er det na­tur­lig­vis me­get al­vor­ligt, hvis der vi­ser sig en ny fejl i hans reg­ne­styk­ker, der slår hul i f i nan­si­e­rin­gen af Ven­stres l øf t e r, « si­ger han. Kil­de: Fol­ke­tin­gets Ud­valg for Ud­læn­din­ge og In­te­gra­tions­po­li­tik, svar på spørgs­mål 259, 13. maj 2014.

I ALT Op­sø­gen­de ind­sats over­for selv­for­sør­gen­de Til­skud til Cen­ter for Bo­ligso­ci­al Ud­vik­ling Støt­te til li­ge mu­lig­he­der for børn Til­skud til hel­heds­o­ri­en­te­ret bo­ligso­ci­al ind­sats Tosprogs- ta­sk­for­cen Fast­hol­del­ses- ta­sk­for­ce Al­ter­na­ti­ve sko­le­for­løb Opkva­li­fi­ce­ring af kom­mu­na­le me­d­ar­bej­de­re Na­tio­nal stra­te­gi mod tvang­sæg­te­ska­ber Di­a­log, med­bor­ger­skab og et­nisk li­ge­be­handl. Ind­sats til trau­ma­ti­se­re­de flygt­nin­ge­fa­mi­li­er Stra­te­gi mod pa­ral­lel­le rets­op­fat­tel­ser Rol­lemo­del­ler, men­tor­kor­ps Styr­ket in­fo- ind­sats om re­pa­tri­e­rings­ord­ning I ALT

SAM­LET BE­LØB

Af­skaf­fel­se af start­hjælp mv. Ju­ste­ring af dan­skud­dan­nel­se In­te­gra­tions­pla­ner, hel­breds­mæs­sig vur­de­ring Per­ma­nent­gø­rel­se af for­hø­jet etab­le­rings­hjælp mm. Re­vi­sion af reg­ler om tidsu­be­gr. op­hold­stil­la­del­se Op­ret­tel­se af Ud­læn­din­ge­næv­net Ny ba­lan­ce i reg­ler om æg­te­fæl­lesam­men­fø­ring Ad­gang til at bo og ar­bej­de uden for cen­tre­ne Re­vi­de­ret Dublin- for­ord­ning Stats­bor­ger­skabsprø­ve

( 748 + 78,8)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.