Det vir­ker ik­ke, Løk­ke

Dansk Flygt­nin­ge­hjælp tviv­ler på ef­fek­ten af Ven­stres asyl­re­form

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

STRAM­NING

Ryg­tet om, at Dan­mark ik­ke læn­ge­re er så rart et sted at væ­re skal spre­des, så flygt­nin­ge­strøm­me­ne ik­ke hav­ner i Dan­mark.

Så­dan ly­der nog­le af tan­ker­ne bag Ven­stre og Lars Løk­ke Ras­mus­sens for­slag til en asyl­re­form, der iføl­ge pla­nen skal få styr på til­strøm­nin­gen af flygt­nin­ge til Dan­mark.

» Der er in­gen tvivl om, at de her stram­nin­ger vil med­fø­re, at der bli­ver fær­re flygt­nin­ge, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen tirs­dag, da han frem­lag­de Ven­stres for­slag til en asyl­re­form.

La­ve­re in­te­gra­tionsy­del­se

Re­for­men be­står af ot­te punk­ter, der til­sam­men skal gø­re det min­dre at­trak­tivt for flygt­nin­ge­ne at ud­væl­ge sig Dan­mark som den en­de­li­ge desti­na­tion. Blandt an­det vil Ven­stre ind­fø­re en ny og la­ve­re in­te­gra­tionsy­del­se og af­skaf­fe mu­lig­he­den for, at flygt­nin­ge kan op­nå per­ma­nent op­hold uden at kun­ne ta­le dansk. Hvis Ven­stre vin­der val­get, bli­ver Fol­ke­tin­get ha­ste­ind­kaldt, så re­for­men hur­tigst mu­ligt kan bli­ve gen­nem­ført. stres for­slag får den sto­re ef­fekt. Uan­set hvad vil Dan­mark al­tid væ­re et at­trak­tivt og trygt land i for­hold til dér, hvor flygt­nin­ge­ne kom­mer fra.

Et me­get po­si­tivt bil­le­de

» Vi har et land, hvor al­le kan gå i sko­le, få læ­ge­be­hand­ling og man får ik­ke tæv af po­li­ti­et i ga­den. Bil­le­det af Dan­mark og de lan­de, vi sam­men­lig­ner os med, er me­get po­si­tivt, og det ved man godt i Mel­le­mø­sten. Så jeg tror ik­ke, det har en stor be­tyd­ning for flygt­nin­ge­strøm­me­ne til Eu­ro­pa og Dan­mark, at man skru­er på ydel­ser og den slags ting, « si­ger An­dreas Kamm.

Den ra­di­ka­le in­te­gra­tions­mi­ni­ster kal­der for­sla­get en ‘ kamp om, hvem der kan spar­ke mest nedad’.

» Jeg bli­ver op­rig­tigt trist og op­re­vet over Løk­kes asylud­mel­din­ger. Det er men­ne­sker som du og jeg, det hand­ler om. Det er børn og fa­mi­li­er, som blå blok med Dansk Fol­ke­par­ti i fø­rer­trøj­en li­ge nu kap­pes om at slå på. Det kan vi ik­ke væ­re be­kendt, « skri­ver Ma­nu Sa­re­en ( R) i et mailsvar til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.