My­gind måt­te ha­ste til At­hen

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

KO­NEN FALDT OM

En fe­rie til At­hen med to ve­nin­der end­te dra­ma­tisk for vært­sco­a­chen på DR, Li­se Mühl­hau­sen, der er gift med Pe­ter My­gind.

Midt på en strand fi k hun plud­se­lig kram­per og mi­ste­de be­vidst­he­den.

» Jeg blev først ind­lagt på det off ent­li­ge ho­spi­tal. Det vil jeg ik­ke øn­ske for no­gen!!! De gør, hvad de kan, men de har in­tet. Hel­dig­vis blev jeg over­fl yt­tet til pri­vat­ho­spi­tal. Jeg hå­ber ik­ke, at der no­gen­sin­de bli­ver så stor for­skel i DK, « skri­ver Li­se Mühl­hau­sen på sin Fa­ce­book- pro­fi l.

Hen­des mand, Pe­ter My­gind, fl øj man­dag ned for at hen­te hen­de hjem, og i går lan­de­de hun så i Dan­mark.

» Jeg ved ik­ke, hvad jeg fejl­er - det står end­nu ik­ke helt klart. Jeg er for­slå­et og me­get træt, men det er nor­malt, når man har haft kram­per, « for­tæl­ler hun til BT.

Det er før­ste gang, at Mühl­hau­sen har dø­jet med de vold­som­me kram­per, men in­den stor­by­fe­ri­en hav­de hun lig­get syg med høj fe­ber i to uger. Læ­ger­ne mistænk­te, at der kun­ne væ­re ta­le om viral me­nin­gi­tis, der er min­dre far­lig end den me­re kend­te form for me­nin­gi­tis, men hun hav­de få­et grønt lys til at rej­se på fe­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.