Vækst i eks­port til USA

BT - - NYHEDER -

Dan­marks eks­port til USA bra­ger frem. Stig­nin­gen er på he­le 22,9 pct., når de sid­ste tre må­ne­der fra fe­bru­ar til og med april sam­men­lig­nes med de fo­re­gå­en­de tre må­ne­der. Det er især en stør­re eks­port af læ­ge­mid­ler fra No­vo Nor­disk og an­dre dan­ske me­di­ci­nal­sel­ska­ber, som træk­ker frem­gan­gen, op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.