JARLOVS KRITISAB

Den kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker Ras­mus Jar­lov til­by­der an­sat­te man­gel­ful­de ar­bejds­kon­trak­ter i sit sight­se­e­ings­el­skab

BT - - NYH ER - Ka­ri­na Svens­gard ksv@ bt. dk

KRI­TIK

En hi­sto­ri­ker skul­le stå til rå­dig­hed som chauf­før for Ras­mus Jarlovs turistvirk­som­hed Ham­let Tours seks da­ge om ugen. Men der var in­gen ga­ran­te­ret ar­bejds­tid, og løn­nen kun­ne gå ned til 118 kr./ ti­men. Dag­le­jer­vil­kår af vær­ste skuf­fe, me­ner bå­de 3F og juri­disk eks­pert.

På fjer­de år dri­ver den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­kan­di­dat Ras­mus Jar­lov sight­se­e­ings­el­ska­bet Ham­let Tours ved si­den af sit po­li­ti­ske ar­bej­de i Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion. Et fir­ma, Jar­lov grund­lag­de til­ba­ge i 2012 i fru­stra­tio­nen over at stå uden ar­bej­de, da han ik­ke blev gen­valgt til Fol­ke­tin­get året for­in­den. Nu kæm­per han igen for at bli­ve valgt i Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds, hvor et af val­gets hår­de­ste op­gør kom­mer til at stå mel­lem ham og jet­set­te­ren Mads Hol­ger.

Mang­len på aka­de­mi­kerjob fik og­så hi­sto­ri­ker Steen Uf­fe Tom­merup fra Roskil­de til at sø­ge nye ve­je i for­å­ret, da han søg­te ar­bej­de hos Ras­mus Jarlovs Ham­let Tours. Her skul­le han iføl­ge jo­bop­sla­get ar­bej­de som chauf­før og gu­i­de henover som­me­ren og kø­re turi­ster­ne til bl. a. Kron­borg Slot, Fre­de­riks­borg Slot i Hil­le­rød samt Vikin­ge­skibs­mu­se­et og dom­kir­ken i Roskil­de.

Føl­ger ik­ke overenskomst

Men den kon­trakt, som Steen Uf­fe Tom­merup fik til­sendt, le­ver ik­ke op til kra­ve­ne for et an­sæt­tel­ses­be­vis, og den føl­ger hel­ler ik­ke til ful­de den overenskomst, som Ras­mus Jar­lov el­lers hæv­der, at han føl­ger. Det vur­de­rer 3F, som har set kon­trak­ten igen­nem for BT.

Løn­nen er an­gi­vet for­kert, og der mang­ler ret­tig­he­der om fe­rie, pen­sion og fri­da­ge, og kon­trak­ten er ge­ne­relt så kri­tisa­bel, at 3F over­ve­jer at rej­se en fag­lig sag. Det er mel­din­gen, ef­ter 3F har gen­nem­gå­et kon­trak­ten for BT.

» Jeg har set man­ge an­sæt­tel­ses­be­vi­ser i min tid, men in­gen som den her. Det er det mest man­gel­ful­de be­vis, jeg har set. Han hen­vi­ser til en overenskomst, men ik­ke hvil­ken. Me­ner han den bed­ste? Den rin­ge­ste? El­ler den, der pas­ser til kørs­len? Der står ba­re, at den an­sat­te skal væ­re til rå­dig­hed, men in­tet om, hvil­ke ret­tig­he­der han har, « si­ger Al­lan Andersen, der sid­der som for­hand­lings­se­kre­tær i Trans­port­grup­pen i 3F.

For­mand for Turist­chauf­fø­rer­nes Land­s­klub un­der 3F, Pe­ter Sten­dal, bak­ker op og un­drer sig især over for­mu­le­rin­gen i kon­trak­ten, hvor der står, at løn­nen er 118 kr. ’ for alt an­det ar­bej­de end kør­sel’.

Mang­ler en mas­se

» Det er da vist det vær­ste, jeg til da­to har set. Der mang­ler så man­ge ting i det an­sæt­tel­ses­be­vis. Hvad har han af ret­tig­he­der? Hvor får han de 118 kro­ner fra? Ik­ke en­gang kas­se­da­men får vist så lidt i dag. Sel­ve overenskom­sten, han på­står, han føl­ger, er Dan­marks dår­lig­ste, for­di du som chauf­før ik­ke aner, hvad du har af ar­bej­de fra dag til dag, « si­ger Pe­ter Sten­dal til BT.

ONS­DAG 10. JU­NI 2015

Kon­trak­ten fik Steen Uf­fe Tom­merup til­sendt til­ba­ge i fe­bru­ar, og her an­før­te Ham­let Tours, at der var ta­le om en stan­dard­kon­trakt. Her står der bl. a.:

’ Ar­bejds­ti­den vil væ­re skif­ten­de og vil bli­ve af­talt uge til uge. Med­min­dre an­det er af­talt, skal me­d­ar­bej­de­ren væ­re til rå­dig­hed til at kø­re Grand Day Trip aro­und Co­pen­ha­gen op til 6 da­ge om ugen i pe­ri­o­den 1. maj- 31. sep­tem­ber.’ Men der står og­så: ’ Der er in­gen ga­ran­te­ret mind­ste ar­bejds­tid, da det­te af­hæn­ger af kun­der­nes ef­ter­spørgsel.’

Steen Uf­fe Tom­merup vil­le kun bli­ve løn­net for de ti­mer, han rent fak­tisk blev kaldt på

Den kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker Ras­mus Jar­lov får nu hård kri­tik fra 3F for de kon­trak­ter, han gi­ver si­ne an­sat­te i sit sight­se­e­ing­fir­ma Ham­let Tours.

Fo­to: Ka­tri­ne Emi­lie Andersen Ud­drag af Steen Uf­fe Tom­merups kon­trakt med Ras­mus Jarlovs turistvirk­som­hed Ham­let Tours. Ne­derst nog­le be­mærk­nin­gerr til an­sæt­tel­ses­kon­trak­ten.

Det frem­går ik­ke, hvil­ken af overenskom­sten der føl­ges, og der­for ved den an­sat­te ik­ke, hvil­ke ret­tig­he­der han har. Det frem­går ik­ke, om han er fem­da­ges el­ler seks­da­ges an­sat. Der står ’ op til seks da­ge om ugen’, men det­te skal væ­re præ­ci­se­ret. Går man fra en ty­pe uge­læng­de til en an­den, skal det vars­les med to da­ge in­den ny løn­nings­u­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.