BLE KON­TRAK­TER Jar­lov: Jeg be­kla­ger

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 10. JU­NI 2015 ar­bej­de, og han vil­le kun­ne af­ly­ses med få ti­mers var­sel.

En dag­le­jer­kon­trakt af de vær­re, me­ner ar­bejds­mar­keds­for­ske­ren Hen­ning Jør­gen­sen fra Aal­borg, som har set kon­trak­ten igen­nem for BT.

Helt uden for num­mer

» Det er en in­di­vi­du­el kon­trakt, som vi kun­ne se det på det span­ske el­ler ame­ri­kan­ske ar­bejds­mar­ked. Den er helt uden for num­mer og uden for den overenskomst­dæk­ning og re­gu­le­ring af ar­bejds­mar­ke­det, for­di den ik­ke gi­ver ret­tig­he­der til den an­sat­te, men kun til ar­bejds­gi­ver. Det er rent ud sagt en dag­le­jer­kon­trakt, hvor man står med hat­ten i hån­den fra den ene ti­me til den an­den. Det er li­ge­som i gam­le da­ge, hvor man skul­le mø­de op på hav­nen, så tog ar­bejds­gi­ve­ren dem, han vil­le ha­ve, og de an­dre måt­te gå slu­kø­re­de hjem, « si­ger Hen­ning Jør­gen­sen, der er pro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Han ser fle­re og fle­re af den slags in­di­vi­du­el­le kon­trak­ter i kølvan­det på fi­nanskri­sen, hvor ar­bejds­gi­ver­ne bli­ver me­re og me­re kre­a­ti­ve i kon­trakt­skriv­nin­ger.

In­gen sik­ker­hed

» Det er langt­fra den vær­ste, jeg har set, men det er en af de vær­re. Så jeg for­står godt, at han re­a­ge­rer. Han har jo

Ras­mus Jar­lov si­ger, han føl­ger overenskomst i sin turistvirk­som­hed Ham­let Tours, men det frem­går ik­ke hvil­ken.

Tre for­skel­li­ge per­so­ner i Trans­port­grup­pen i 3F har gen­nem­set an­sæt­te­les­kon­trak­ten, som den kon­ser­va­ti­ve po­lit­ker Ras­mus Jar­lov an­ven­der i sit fir­ma, men in­gen af dem kan bli­ve klog på, hvil­ken overenskomst Jar­lov hen­vi­ser til.

I kon­trak­ten står der, at overenskom­sten ind­gå­et mel­lem 3F Trans­port­grup­pen og Dansk Industri ( DI) føl­ges på lø­n­om­rå­det, men det un­drer 3Fs Al­lan Andersen, for­di in­gen an­dre i Kø­ben­havn føl­ger den overenskomst - ud­over Grå­hund- bus­ser­ne.

Han gæt­ter der­i­mod på, at Ras­mus Jar­lov hen­vi­ser til den så­kald­te TA- overenskomst, der er ind­gå­et af 3F Trans­port­grup­pen og Turist­vogn­mæn­de­nes Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning ( TA) un­der Dansk Er­hverv.

Ar­bejds­mar­keds­for­sker og pro­fes­sor Hen­ning Jør­gen­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet be­mær­ker, at der i kon­trak­ten kun står, at overenskom­sten ’ føl­ges’.

» Han la­ver et kunst­greb ved at skri­ve, ’ for løn føl­ges overenskomst’, men han føl­ger jo ik­ke de overenskomst­mæs­si­ge vil­kår, som der el­lers er. En overenskomst sik­rer ik­ke blot en be­stemt løn, den be­skri­ver og­så ar­bejds­tid, som er en vig­tig ting, når det gæl­der chauf­før­virk­som­hed, « si­ger Hen­ning Jør­gen­sen. in­gen sik­ker­hed for no­get og aner ik­ke, hvad han får af ind­tæg­ter, « si­ger Hen­ning Jør­gen­sen.

For­hand­lings­se­kre­tær Al­lan Andersen i 3F be­trag­ter kon­trak­ten som så kri­tisa­bel, at han vil over­ve­je at ind­brin­ge den for Tra­fiks­ty­rel­sen.

» Jeg vil ger­ne indstil­le ham til en tur i møl­len hos Tra­fiks­ty­rel­sen, hvor de ind­kal­der hans løn­bi­lag- og an­sæt­tel­ses­kon­trakt, så må ar­bejds­mar­ke­dets par­ter vur­de­re, om han over­hol­der de reg­ler, man skal som ar­bejds­gi­ver. Hvis ik­ke, får han ta­get til­la­del­sen til at dri­ve bus­virk­som­hed, « si­ger for­hand­lings­se­kre­tær Al­lan Andersen til BT.

AF­VIS­NING

Ras­mus Jar­lov be­kla­ger, hvis der er la­vet fejl i kon­trak­ten, men af­vi­ser, at den er upræ­cis.

RAS­MUS JAR­LOV Ras­mus Jar­lov 1977 i Aar­hus

Cand. merc. i øko­no­mi og fi­nan­si­e­ring fra Han­dels­højsko­len i Kø­ben­havn i 2003 I No­vo Nor­disk 2004- 2010

af Fol­ke­tin­get 2010- 2011. Kom ind som sup­ple­ant for Con­nie He­de­gaard

og po­li­tisk ord­fø­rer for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti i Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion. Valgt ind før­ste gang i 2009

Navn: Født: Ud­dan­nel­se: An­sat: Med­lem

Le­der

Op­stil­ler

til Fol­ke­tin­get for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti i Lyng­by- kred­sen og Rø­d­ov­re- kred­sen

turist­fir­ma­et Ham­let Tours med fem del­tids­an­sat­te

Dri­ver

» Jeg vil helt ge­ne­relt si­ge, at hvis der er no­get i an­sæt­tel­ses­kon­trak­ten, som man er i tvivl om, vil jeg an­be­fa­le, at man stil­ler spørgs­må­le­ne til mig, i ste­det for at sen­de dem til BT for at ram­me en po­li­ti­ker midt i hans valg­kamp. « Det er 3F, der rej­ser som kri­tik­punkt, at man ik­ke har en idé om, hvil­ke ret­tig­he­der man har, for­di man ik­ke kan se af kon­trak­ten, hvad der gæl­der… » Det er ik­ke et kri­tik­punkt, me­d­ar­bej­de­ren har rejst over for os, men vi vil glæ­de­ligt kor­ri­ge­re det så hur­tigt, som vi kan. « De 118 kro­ner, som der hen­vi­ses til ’ for alt an­det end kør­sel’. Hvor har I det fra? » Det har vi ment var en ri­me­lig løn, hvis man ik­ke var chauf­før. « Man skal iføl­ge 3F be­ta­les ef­ter hø­je­ste ta­rif, hvis man la­ver an­det end at væ­re chauf­før? » Det bli­ver jeg nødt til at un­der­sø­ge. Det er ik­ke min op­fat­tel­se, når jeg har snak­ket med Dansk Er­hverv. «

Dag­le­jer­kon­trakt

An­ken er og­så, at der re­elt er ta­le om en dag­le­jer­kon­trakt, og du med­gi­ver og­så selv, at det er ugun­sti­ge vil­kår for ar­bejds­ta­ger? » Det kan jeg godt se er ugun­stigt for ar­bejds­ta­ger, men nu er det ik­ke mig, der har la­vet overenskom­sten. Mi­ne me­d­ar­bej­de­re får en løn, som er be­ty­de­ligt hø­je­re end an­dre chauf­fø­rers. De får en stor mæng­de drik­ke­pen­ge, og der kom­mer oven i kø­bet en bonus oveni, hvis de gør det godt. « Ras­mus Jar­lov an­fø­rer ef­ter oven­stå­en­de in­ter­view, at der i 2014 kun er ble­vet ud­ført ar­bej­de til 118 kr./ ti­men i 194 ti­mer. Der­u­d­over er der ble­vet ud­be­talt 12.500 kr. i bonus til fi­re an­sat­te.

Steen Uf­fe Tom­merup skul­le kø­re turist­bus i Ras­mus Jarlovs fir­ma bl. a. til Roskil­de Dom­kir­ke og Kron­borg Slot ( her­un­der). Han valg­te dog at stop­pe sam­ar­bej­det, for­di han ri­si­ke­re­de at stå uden ind­komst. Fo­to: Claus Bech Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen og Tor­ben

Christensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.