’ Rin­ge vil­kår’

Steen Uff e Tom­merup kvit­te­de sit job i Ras­mus Jarlovs fi rma, for­di vil­kå­re­ne var for dår­li­ge

BT - - NYH ER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

SAG­DE OP

Steen Uff e Tom­merup opgav at ar­bej­de for Ras­mus Jarlovs sight­se­e­ings­el­skab Ham­let Tours, for­di han ri­si­ke­re­de at stå uden ind­komst.

Som hi­sto­ri­ker med stort kø­re­kort var jo­bop­sla­get som gu­i­de og chauf­før for den kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker Ras­mus Jarlovs sight­se­e­ings­el­skab Ham­let Tours li­ge i øjet for den 43- åri­ge Steen Uff e Tom­merup.

Han søg­te job­bet i fe­bru­ar, fi k det og sag­de sit da­væ­ren­de job som han­di­cap­hjæl­per op, men an­sæt- tel­sen end­te, næ­sten in­den han var be­gyndt.

Iføl­ge kon­trak­ten - som Steen Uff e Tom­merup al­drig nå­e­de at un­der­skri­ve - skul­le han stå ’ til rå­dig­hed’ op til seks da­ge om ugen for at kø­re turi­ster til bl. a. Kron­borg Slot og Roskil­de Dom­kir­ke. Selv­om han fi k en vagt­plan for en må­ned, kun­ne han ri­si­ke­re at bli­ve afl yst aft enen for­in­den og kun få løn for de ti­mer, han rent fak­tisk var på ar­bej­de.

» Jeg sy­nes, at det lød som et sær­de­les godt kon­cept at sæt­te aka­de­mi­ke­re bag rat­tet, og jeg glæ­de­de mig til at skul­le ud at le­ve­re en god va­re. Men da jeg fi nder ud af, hvad jeg egent­lig har sagt ja til, går det op for mig, at jeg ri­si­ke­rer at stå med nog­le få tu­sin­de kro­ner til at kla­re al­le ud­gift er for, « si­ger Steen Uff e Tom­merup, der har skre­vet gu­i­debø­ger og ar­bej­det som gu­i­de i Dansk Vestin­di­en.

Kon­trak­ten føl­ger ’ en af de rin­ge­ste overenskom­ster’ i Dan­mark, si­ger 3F, som har vur­de­ret kon­trak­ten for BT. Men 3F me­ner og­så, at kon­trak­ten ik­ke fuldt ud le­ver op til den om­dis­ku­te­re­de overenskomst. som Ras­mus Jar­lov el­lers hæv­der, at han føl­ger.

Afl yste vagt kl. 23.00

» Det kan godt væ­re, at jeg er naiv, men jeg hav­de al­li­ge­vel tro­et, at vi i et vel­fun­ge­ren­de land som Dan­mark hav­de nog­le overenskom­ster, som sik­re­de os mod så rin­ge vil­kår, « si­ger Steen Uff e Tom­merup.

Al­le­re­de in­den sin an­den vagt 2. maj, hvor han skul­le ha­ve kørt som

– er de i vir­ke­lig­he­den til at sto­le på? ’ føl’ på turist­bus­sen, blev han afl yst. Klok­ken ca. 23 fi k han at vi­de, at han ik­ke skul­le mø­de næ­ste mor­gen klok­ken 7.00. Bus­sen var over­boo­k­et, der var ik­ke plads til ham.

Den vagt­plan, han hav­de få­et få da­ge før job­start 1. maj, var med an­dre ord ik­ke en ga­ran­ti for ar­bej­de, lod Ras­mus Jar­lov for­stå:

» Det er rig­tig ær­ger­ligt, når der afl yses, og vi gør na­tur­lig­vis vo­res bed­ste for at und­gå det. Men det kan desvær­re ik­ke helt und­gås, « skri­ver Ras­mus Jar­lov i en mail til Steen Uff e Tom­merup 4. maj og hen­vi­ser igen til overenskom­sten.

Han blev i den kon­kre­te si­tu­a­tion lo­vet en er­stat­nings­vagt, men iføl­ge Steen Uff e Tom­merup var det svært at pres­se ind, hvis kø­re­hvile­tids­be­stem­mel­ser­ne for de øv­ri­ge vag­ter

en af de man­ge, som er i tvivl om, hvem du skal stem­me på?

til BT TVs bør­ne­pa­nel. De små, sø­de val­g­eks­per­ter har al­le sva­re­ne. skul­le over­hol­des for re­sten af ugen. Der­u­d­over skal en fri­dag vars­les to da­ge for­in­den, op­ly­ser 3F.

For Steen Uff e Tom­merup end­te afl ys­nin­gen med, at han stop­pe­de i Ham­let Tours.

43- åri­ge Steen Uf­fe Tom­merup er for­tør­net over de vil­kår, han blev til­budt som bus­chauf­før og gu­i­de i Ras­mus Jarlovs sight­se­e­ing­fir­ma. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.