16- ÅRIG TIL­TALT FOR EL­SE- DRA­BET

Ankla­ge­skrift af­slø­rer nye de­tal­jer

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

AN­KLA­GER

Da en kun 15- årig dreng nat­ten mel­lem 1. og 2. au­gust sid­ste år slog 77- åri­ge El­se Jo­han­ne­sen ihjel i Lemvig, ud­sat­te han og­så den 62 år æl­dre kvin­de for grove seksu­el­le over­greb.

Det af­slø­rer sa­gens ankla­ge­skrift , som BT har få­et ak­tind­sigt i.

Un­der eft er­forsk­nin­gen af sa­gen er det ik­ke lyk­ke­des po­li­ti­et at slå fast, om de seksu­el­le over­greb fandt sted, før el­ler eft er dren­gen kvalte den æl­dre kvin­de med si­ne ba­re næ­ver. Der­for er den nu 16- åri­ge dreng for­u­den drab til­talt for voldtægt, for­søg på voldtægt, an­det seksu­elt for­hold end sam­le­je og usøm­me­lig om­gang med lig.

Fun­det af hjem­me­hjæl­pe­ren

Det var en hjem­me­hjæl­per, der lør­dag 2. au­gust 2014 klok­ken 09.59 alar­me­re­de po­li­ti­et, eft er hun hav­de fun­det El­se Jo­han­ne­sen lig­gen­de død i sin seng, og en stør­re eft er­forsk­ning gik i gang.

Eft er­for­sker­ne kun­ne slå fast, at den 77- åri­ge kvin­des teg­ne­bog mang­le­de og der­med og­så hen­des kre­dit­kort. Net­op kre­dit­kor­tet skul­le vi­se sig at væ­re det af­gø­ren­de spor, der led­te eft er­for­sker­ne på spo­ret af den 16- åri­ge dreng.

Stjå­let kort brugt til se­xle­ge­tøj

2. au­gust om­kring klok­ken fem om mor­ge­nen hav­de han nem­lig brugt kre­dit­kor­tet i fl ere in­ter­net­bu­tik­ker, hvor han hav­de købt se­xle­ge­tøj. I alt køb­te den 16- åri­ge se­xle­ge­tøj for næ­sten 6.000 kro­ner i lø­bet af blot en halv ti­me, vi­ser ankla­ge­skrift et. Han hav­de i den for­bin­del­se an­gi­vet sin hjem­me­adres­se i Lemvig som le­ve­rings­adres­se.

Der­for kun­ne Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti 4. au­gust 2014 ryk­ke ud til adres­sen, hvor be­tjen­te­ne klok­ken 13.02 an­holdt den un­ge mand og sig­te­de ham for dra­bet. Han blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør da­gen eft er og har si­den sid­det va­re­tægts­fængs­let. For­di han kun er 15 år, er han va­re­tægts­fængs­let i sur­ro­gat på en sik­ret in­sti­tu­tion.

22. ju­ni be­gyn­der så rets­sa­gen mod den 15- åri­ge for­mode­de ger­nings­mand. Den kom­mer til at fo­re­gå i Ret­ten i Holste­bro, men det bli­ver ik­ke en næv­nin­ge­sag, som det nor­malt er til­fæl­det i sa­ger af så al­vor­lig ka­rak­ter.

» Det har han fra­valgt, og der vil der­for væ­re ta­le om en doms­mands­sag, « si­ger Claus Ben­ner, der er an­kla­ger i sa­gen.

Dra­bet send­te chok­bøl­ger gen­nem den lil­le, ve­stjy­ske by, hvor sær­ligt na­bo­er­ne til El­se Jo­han­ne- sen var for­fær­de­de over det bruta­le drab.

» Det er fuld­stæn­dig sinds­sygt. Hun har ik­ke haft mu­lig­hed for at for­sva­re sig selv på no­gen må­der, « sag­de en na­bo til BT i for­bin­del­se med an­hol­del­sen af den 15- åri­ge.

An­kla­ge­myn­dig­he­den vil ned­læg­ge på­stand om, at den 15- åri­ge skal døm­mes til an­brin­gel­se på en psy­ki­a­trisk af­de­ling. Claus Ben­ner øn­sker ik­ke at ud­dy­be, hvad der dan­ner grund­la­get for an­kla­ge­myn­dig­he­dens på­stand, men det har tid­li­ge­re væ­ret frem­me, at den 15- åri­ge er ble­vet men­ta­lun­der­søgt.

Der for­ven­tes at fal­de dom i sa­gen 25. ju­ni.

Den 16- åri­ge er­ken­der vold med dø­den til føl­ge, ty­ve­ri og da­ta­bed­ra­ge­ri, men ik­ke voldtægt og drab. De for­hold må an­kla­ge­ren ved hjælp af de tek­ni­ske be­vi­ser fast­slå. Ar­kiv­fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

En 16- årig dreng er for­u­den dra­bet på El­se Jo­han­ne­sen til­talt for voldtægt, for­søg på voldtægt, an­det seksu­elt for­hold end sam­le­je og usøm­me­lig om­gang med lig.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.