PO­LI­TI- IN­VA­SION

I går an­kom fle­re hund­re­de be­tjen­te til solskin­sø­en

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

FOL­KE­MØ­DE

Solskin­sø­en le­ve­de op til sit navn, da de før­ste man­ge hund­re­de po­li­ti­folk fra fle­re af lan­dets po­li­tik­red­se i går an­kom til Born­holm for at hjæl­pe til med at op­ret­hol­de sik­ker­he­den til det­te års Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge.

Fle­re end hund­re­de po­li­ti­kø­re­tø­jer kør­te i går sidst på ef­ter­mi­da­gen i land i Røn­ne fra fær­gen Povl An­ker, som po­li­ti­et hav­de chart­ret til lej­lig­he­den.

Og­så po­li­tiets an­ti­ter­ror- en­hed, Ak­tions­styr­ken, me­nes at væ­res blandt de man­ge hund­re­de an­kom­ne po­li­ti­folk, der skal lø­se en kæm­pe sik­ker­heds­o­pe­ra­tion på øen, når det­te års Fol­ke­mø­de fin­der sted se­ne­re på ugen i Al­lin­ge, hvor po­li­ti­ke­re, de­bat­tø­re­re og bor­ge­re kan mø­des an­sigt til an­sigt.

Ukendt an­tal po­li­ti­folk

Hvor man­ge po­li­ti­folk, der præ­cist del­ta­ger, vil Born­holms Po­li­ti dog ik­ke løf­te slø­ret for af sik­ker­heds­mæs­si­ge år­sa­ger.

Dog skri­ver Born­holm Ti­den­de, at der iføl­ge avi­sens in­for­ma­tio­ner vil væ­re fle­re end 500 po­li­ti­folk til ste­de på øen - for­u­den et stør­re an­tal folk fra for­sva­ret, som skal hjæl­pe po­li­ti­et.

Tid­li­ge­re har for­mand for Po­li­ti­for­bun­det, Claus Ox­feldt, og­så an­slå­et, at an­tal­let af po­li­ti­be­tjen­te vil væ­re ’ mindst 10- doblet’ i for­hold til tid­li­ge­re år.

Den skær­pe­de po­li­ti­kon­trol i år sker som en kon­se­kvens af det for­hø­je­de ter­r­or­be­red­skab ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne i Kø­ben­havn i fe­bru­ar og i Pa­ris i ja­nu­ar. Sam­ti­dig er der fle­re kon­tro­ver­si­el­le gæ­ster på Fol­ke­mø­det, her­i­blandt den om­strid­te hol­land­ske is­lam­kri­ti­ker Ge­ert Wil­ders.

Del­ta­ger­ne i den­ne uges Fol­ke­mø­de bli­ver der­for mødt af et skær­pet sik­ker­heds­op­bud, så snart de sæt­ter fo­den på Born­holms klip­pe­grund.

Skud­sik­re ve­ste

Som et af de før­ste syn­li­ge tegn på det øge­de ter­r­or­be­red­skab står uni­for­me­re­de po­li­ti­be­tjen­te ik­lædt skud­sik­re ve­ste klar i bå­de Røn­ne Havn og i Born­holms Luft­havn.

Bå­de bi­ler og pas­sa­ge­rer er si­den we­e­ken­den ble­vet over­vå­get og un­der­søgt.

» Vi har ind­ført et 100 pro­cent til­syn med al­le in­drej­sen­de. Det vil si­ge, at vi dæk­ker al­le an­kom­ster bå­de med fær­ge og fly, « si­ger Mikael Schollert, kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig ved Born­holms Po­li­ti, til Jyl­lands- Po­sten.

Dog går po­li­ti­et ef­ter at ska­be tryg­ge ram­mer for Fol­ke­mø­det, hvil­ket be­ty­der, at de man­ge gæ­ster på solskin­sø­en ik­ke kom­mer til at se kampklædt po­li­ti i ga­der­ne

Ud­over fle­re po­li­ti­folk er der og­så bed­re ad­gang til red­nings­he­li­kop­to­re, i til­fæl­de af at der skul­le ske en ’ stør­re hæn­del­se’.

Sam­ti­dig er der op­byg­get et stort lo­gi­stik­cen­ter på Al­me­gårds Ka­ser­ne i Røn­ne, op­ly­ser Det Born­holm­ske Hjem­me­værn til Born­holms Ti­den­de.

Hvor de man­ge po­li­ti­folk bor og over­nat­ter på Born­holm op­ly­ses ik­ke. Øens po­li­ti blev nær­mest over­rendt af mail og te­le­fo­nopkald fra bor­ge­re, der til­bød de man­ge til­rej­sen­de po­li­ti­folk sove­plad­ser hos dem.

Po­li­ti­di­rek­tør hos Born­holms Po­li­ti, Pe­ter Møller Nielsen, for­sik­rer dog, at al­le de til­rej­sen­de po­li­ti­folk har få­et et sted at sove.

.

Fær­gen Povl An­ker nær­mer sig Røn­ne, es­kor­te­ret af to RHIBbå­de ( hur­tig­gå­en­de gum­mi­båd med træ­bund), hvoraf den ene er fra Be­red­skabs­sty­rel­sen.

Po­li­ti­et var til ste­de bå­de til lands og til vands ved Povl An­kers an­komst til Born­holm i går kl. 17.30. Fær­gen lag­de til ved et af­si­des om­rå­de, som nor­malt be­nyt­tes til kryd­stogtski­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.