Ka­ge­kon­gen på ka­ge­tour

To­bi­as, ba­ge­dy­stens me­ster, sma­ger sin egen me­di­cin

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

TV

Da den un­ge, rej­se­van­te To­bi­as Ha­mann- Pe­der­sen sid­ste år delt­og i og vandt ’ Den sto­re ba­ge­dyst’, fik hans op­sigtsvæk­ken­de og me­get an­der­le­des kre­e­re­de ka­ger gang på gang pro­gram­mets dom­me­re Mette Blom­ster­berg og Jan Fri­is- Mik­kel­sen til at løf­te øjen­bry­ne­ne.

Nu vi­ser det sig, at ka­ger­ne blev den ud­lø­sen­de fak­tor til en helt ny kar­ri­e­re for den 26- åri­ge To­bi­as Ha­mann- Pe­der­sen.

I he­le det­te for­år har han nem­lig rejst rundt til de fjer­ne­ste af­kro­ge af Eu­ro­pa, hvor han har over­nat­tet hos fuld­stæn­digt ukend­te men­ne­sker.

Be­sø­ge­ne har i den grad åb­net To­bi­as Ha­mann- Pe­der­sens el­lers stærkt ud­vi­de­de græn­ser for, hvad man kan kom­me i ka­ger.

For ek­sem­pel un­der be­sø­get i Un­garn, hvor ba­ge­dystvin­de­ren be­søg­te en fa­mi­lie, som bo­e­de i en af­krog af det sy­døst­li­ge hjør­ne af lan­det.

Ef­te­ra­be­de vær­ten

» Der var man­den ri­me­lig skør. Han løb rundt i na­tio­nalt tøj, hvor sko­e­ne lig­ne­de po­ser af ruskind, og skød med bue og pil ude i ha­ven. Han vil­le og­så sæt­te ild til pi­le­ne og sky­de dem op i luf­ten midt om nat­ten. Han var så­dan én, der fik en til at tæn­ke: ’ Hvad er det her for et sted’, « for­tæl­ler To­bi­as Ha­mann- Pe­der­sen til BT og af­slø­rer og­så, at han selv­føl­ge­lig skul­le gø­re sin vært kun­sten ef­ter.

Men det mær­ke­lig­ste var al­li­ge­vel den ka­ge, som fa­mi­li­en bag­te i de­res gam­mel­dags bræn­de­ovn til den dan­ske ka­ge­e­kvi­li­brist. Den blev nem­lig bagt af svi­ne­fedt, di­ld og en slags frisk, un­garsk ost.

» Jeg kun­ne godt li­de ka­gen, for da den først kom ud af fa­mi­li­ens ovn, kun­ne man nem­lig ik­ke sma­ge svi­ne­fed­tet, det var ble­vet neut­ralt. Så det var og­så en åben­ba­ring, jeg li­ge fik dér, « for­tæl­ler han.

Omvendt for­tegn

Li­ge­som han og­så fandt ud af, at når han kom­po­ne­rer en ka­ge her­hjem­me, som vir­ker helt skør på an­dre, så vi­ser det sig, at det fak­tisk er ret nor­malt at bru­ge de ingredienser et el­ler an­det sted i ver­den.

» Det var så­dan lidt omvendt, for det er jo mig, der er vant til at si­ge: ’ Prøv nu at sma­ge det her, det er spe­ci­elt og sma­ger an­der­le­des’. Her var det med omvendt for­tegn, da jeg sad hos fa­mi­li­en, og de præ­sen­te­re­de mig for en di­ldtær­te, « gri­ner han.

Den apar­te di­ld­ka­ge og me­get an­det kan man se i det nye pro­gram, ’ To­bi­as ka­ge­e­ven­tyr’, som bli­ver sendt før­ste gang i af­ten klok­ken 20.00 på DR1.

I alt bli­ver der sendt fi­re pro­gram­mer med To­bi­as Ha­mann- Pe­der­sen.

To­bi­as Ha­mann- Pe­der­sen, der blev kendt fra ’ Den sto­re ba­ge­dyst’, bli­ver budt på lidt af hvert i sit nye tv- pro­gram, ’ To­bi­as på ka­ge­e­ven­tyr’, som har pre­mi­e­re i af­ten på DR1. Fo­to: Kim Haug­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.