Kul­tur In­ter­net­tets mø

Her kan du kø­be or­ga­nisk ko­kain og gi­ve din vå­ben­hand­ler ka­rak­ter fra én til fem stjer­ner

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

DARKNET

Li­ge­som ne­de i din lo­ka­le St­ar­bucks- bu­tik pra­ler narko­hand­ler­ne på in­ter­net­tets mør­ke del med, at de­res va­rer er or­ga­ni­ske, og at de i øv­rigt støt­ter lo­ka­le land­mænd i Mel­le­ma­me­ri­ka. Og hvis du ik­ke bry­der dig om den ser­vi­ce, du får af man­den, der sæl­ger dig din se­ne­ste au­to­ma­trif­fel, så gi­ver du ham ba­re dår­lig ka­rak­ter - li­ge­som an­dre gør det på Ama­zon. com el­ler eBay. com.

Vi ved snart al­le sam­men, hvor­dan man hand­ler på in­ter­net­tet. Du log­ger ind. Du fin­der hjem­mesi­den, der har den bog, den trø­je el­ler det sæt ho­ved­te­le­fo­ner, du le­der ef­ter. Og når du har fun­det va­ren, så put­ter du det he­le i den di­gi­ta­le ind­købs­kurv og be­ta­ler med dit kre­dit­kort.

Og så­dan gør du og­så på det, der til dag­lig kal­des ’ The Dark Net’ - det mør­ke net. På den­ne ulov­li­ge del af in­ter­net­tet er det ba­re ko­kain, her­o­in, vå­ben el­ler bør­ne­pro­no, du kø­ber. Og i ste­det for dan­kort be­ta­ler de fle­ste med den så­kald­te bitco­in - en di­gi­tal be­ta­lings­me­to­de, der er så godt som umu­lig at spo­re.

Li­ge­som når du er på ud­kik ef­ter det se­ne­ste al­bum med san­ge­r­in­den Bar­ba­ra Mo­le­ko el­ler en bil­lig fly­af­gang til London, så kan du som in­ter­net­bru­ger væl­ge og vra­ge imel­lem ud­by­der­ne, når det dre­jer sig om her­o­in og au­to­mat­vå­ben. Der er man­ge om bud­det. Og der­for står narko- og vå­ben­hand­ler­ne og­så nær­mest på nak­ken af hin­an­den, når du log­ger ind på ’ det mør­ke net’.

Ugens til­bud: or­ga­nisk ko­kain

Der er spe­ci­al­til­bud, mæng­de­ra­bat og spe­ci­elt for­del­ag­ti­ge pri­ser for til­ba­ge­ven­den­de kun­der, når det dre­jer sig om de to­pu­lov­li­ge va­rer.

Og hvis din se­ne­ste ko­kain- for­sen­del­se al­li­ge­vel vi­ser sig at væ­re for­tyn­det og slet ik­ke så kraf­tig, som du hav­de hå­bet på, så kan du ba­re straf­fe for­hand­le­ren med en ne­der­dræg­tig anmeldelse og én altø­de­læg­gen­de stjer­ne.

» Ja, det er på man­ge må­der me­re sik­kert end at gå ned på ga­de­hjør­net og for­sø­ge at få kon­takt med din lo­ka­le pus­her. Her ri­si­ke­rer du bå­de liv og lem­mer. Og du ved al­li­ge­vel ik­ke med si­ker­hed, hvil­ken kva­li­tet du får med hjem. «

Så­dan si­ger den bri­ti­ske for­fat­ter Ja­mie Bart­lett, der net­op har ud­gi­vet bo­gen ’ The Dark Net’ - om in­ter­net­tets mør­ke fæt­ter, hvor alt kan kø­bes for pen­ge uan­set, hvor ulov­ligt det er.

Al­ter­na­tiv brow­ser og ser­ver

For at kom­me i nær­he­den af de godt 5.000 ulov­li­ge hjem­mesi­der, der fin­des på ’ det mør­ke net’, kan du ik­ke bru­ge sin sæd­van­li­ge Goog­le Chro­me- el­ler Fi­re­fox- brow­ser.

Via in­ter­net­tet skal du down­lo­a­de den så­kald­te TOR- brow­ser. Og når dén er klar på din com­pu­ter, så kan du hand­le og sur­fe kvit og frit.

Du kan selv­føl­ge­lig log­ge ind på lov­li­ge hjem­mesi­der som BT. dk el­ler CNN. com. Men du kan og­så fin­de ulov­li­ge hjem­mesi­der som sil­kro­ad2. Og uan­set, hvor du sur­fer, så kan po­li­ti­et ik­ke fin­de dig.

Men det er selv­føl­ge­lig ik­ke kun vå­ben og narko, der fin­des på ’ det mør­ke net’.

Bør­ne­por­no – fra de un­ge selv

» Før in­ter­net­tets op­fin­del­se men­te bå­de Scot­land Yard og CIA, at de var ved at ha­ve kon­trol over den in­ter­na­tio­na­le han­del med bør­ne­por­no. I Eng­land skøn­ne­de man, at an­tal­let af ulov­li­ge fo­to og il­lu­stra­tio­ner lå om­kring 6.000. Men så ind­traf den di­gi­ta­le tidsal­der. Og nu ta­ler vi om tre- cif­re­de mil­li­on- an­tal. Og her er ’ The Dark Net’ og­så ide­elt, « si­ger Ja­mie Bart­lett.

Når det dre­jer sig om bør­ne­por­no, er syn­der­ne selv­føl­ge­lig ty­pisk in­ter­na­tio­na­le pæ­do­fi­li- rin­ge. Men un­der sin research fandt Bart­lett og­så en helt ny og uven­tet grup­pe af ’ syn­de­re’: de un­ge selv.

» Hver dag læg­ger helt un­ge te­e­na­ge­re fo­to­gra­fi­er af sig selv ud på net­tet. De fle­ste er selv­føl­ge be­reg­net til an­dre te­e­na­ge­re. Men på in­ter­net­tet lig­ger de pæ­do­fi­le al­tid på lur. Og i dag ind­går mil­li­o­ner af dis­se fo­to­gra­fi­er som en del af bør­ne­por­no­gra­fi­ens di­gi­ta­le la­ger.

På det ulov­li­ge ’ mør­ke net’ pra­ler her­o­in­for­hand­ler­ne så­gar med, at de støt­ter lo­ka­le land­mænd i Mel­le­mø­sten. Fo­to: EPA

En god gam­mel­dags AK- 47 – ba­re ét af de vå­ben, der kan kø­bes via ’ det mør­ke net’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.