’’

BT - - KULTUR - Ja­mie Bart­lett, for­fat­ter

Jeg køb­te den mind­ste til­lad­te mæng­de pot. Jeg be­tal­te med bitco­in. Og så ven­te­de jeg ba­re på, at min va­re kom med po­sten

Iføl­ge Ja­mie Bart­lett bli­ver dit sig­nal nem­lig på mil­li­se­kun­der sendt ver­den rundt. Via en brow­ser i Hong­kong bli­ver du må­ske sendt vi­de­re til en brow­ser i Frank­rig, og før du er helt log­get ind, så går tu­ren må­ske og­så via end­nu en brow­ser i Rusland.

På hver brow­ser­desti­na­tion bli­ver dit in­ter­net­sig­nal ko­det. Og hvis CIA så­le­des kan se, at én el­ler an­den ér på ’ det mør­ke net’, så kan de ik­ke se, hvem el­ler hvor ved­kom­men­de er.

» Det er på én gang fa­sci­ne­ren­de og skræm­men­de, « si­ger Ja­mie Bart­lett, der selv for­søg­te sig som hand­len­de.

» Jeg køb­te den mind­ste til­lad­te mæng­de pot. Jeg be­tal­te med bitco­in. Og så ven­te­de jeg ba­re på, at min va­re kom med po­sten, « si­ger Ja­mie Bart­lett.

Skabt for mi­li­tæ­ret

Det iro­ni­ske er, at ’ det mør­ke net’ op­rin­de­ligt blev ud­vik­let af det ame­ri­kan­ske mi­li­tær.

En stor del af nu­ti­dens ef­ter­forsk­ning og ud­veks­ling af in­for­ma­tion fo­re­går via in­ter­net­tet. Og for ik­ke at af­slø­re de­res eg­ne læng­de- og bred­degra­der, op­fandt mi­li­tæ­ret et sy­stem, der ko­de­de den slags op­lys­nin­ger - det mør­ke net.

I dag bru­ges TOR- brow­se­ren og ’ det mør­ke net’ og­så af lovly­di­ge bor­ge­re i sto­re de­le af Mel­le­mø­sten og lan­de som Ki­na, hvor den of­fi­ci­el­le og lov­li­ge ad­gang til in­ter­net­tet er stærkt be­græn­set pga. di­ver­se ude­mo­kra­ti­ske re­ge­rin­ger. Og der­for er kam­pen imod den­ne gi­gan­ti­ske for­bry­der­ring kom­pli­ce­ret.

» Hvis myn­dig­he­der­ne hav­de red­ska­ber­ne, kun­ne de selv­føl­ge­lig ba­re luk­ke ’ det mør­ke net’ helt. Men det vil­le væ­re uhen­sigts­mæs­sigt. Ik­ke ale­ne vil­le vi øde­læg­ge sto­re de­le af vo­res egen ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Vi vil­le og­så for­hin­dre ad­gang til nog­le gan­ge livsvig­tig in­for­ma­tion for mil­li­onvis af de­mo­kra­ti­hungren­de ver­dens­bor­ge­re, « si­ger Ja­mie Bart­latt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.