’’

BT - - KULTUR - Ross Ul­bri­cht til dom­mer

Jeg for­står godt, at I vil ta­ge mi­ne mel­lem­ste år fra mig. Med giv mig i det mind­ste min al­der­dom i fri­hed

Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den hav­de Ross Ul­bri­chts on­li­ne- ak­ti­vi­te­ter re­sul­te­ret i mindst seks døds­fald. Og di­strikt­s­dom­mer Kat­he­ri­ne For­re­st øn­ske­de at sta­tu­e­re et skræm­me- ek­sem­pel for an­dre ’ nys­ger­ri­ge’.

Te­o­re­tisk set kan Ross Ul­bri­cht bli­ve prø­ve­løsladt, når han er fyldt 55 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.