Den skrø­be­li­ge stjer­ne

BT - - NAVNE - Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

30 ÅR I DAG

I 2004 fl øj en klejn, ung ryt­ter fra Luxem­bourg ind un­der Bjar­ne Ri­is’ vin­ger. Po­ten­ti­a­let var stort, vid­ste man på Team CSC, men at de hav­de gjort så stort et kup, hav­de de næp­pe for­ud­set. An­dy Schleck blom­stre­de op og blev en af cy­kel­spor­tens stør­ste ta­len­ter til da­to.

Al­li­ge­vel er det ik­ke ta­len­tet el­ler re­sul­ta­ter­ne, der står til­ba­ge, når An­dy Schlecks navn pop­per op. Hi­sto­ri­er om druk, alt for man­ge ska­der og en per­son­lig kri­se end­te med at ka­ste en ke­de­lig skyg­ge over præ­sta­tio­ner­ne på lan­de­ve­je­ne, der end­te alt for tid­ligt.

Som blot 29- årig, i ok­to­ber sid­ste år, an­non­ce­re­de An­dy Schleck eft er en al­vor­lig ska­de sin til­ba­ge­træk­ning fra cy­kel­spor­ten. Det blev et trist sid­ste punk­tum for en tur­bu­lent kar­ri­e­re, der el­lers be­gynd­te så loven­de.

An­dy Schleck brød igen­nem i Giro d’Ita­lia i 2007, hvor han kla­tre­de sig til en sam­let an­den­plads. Året eft er vandt han Tou­rens ung­dom­strø­je og var en vig­tig hjælp i Car­los

An­dy Schleck i en af kar­ri­e­rens stol­te stun­der – iført den gu­le fø­rer­trø­je i Tour de Fran­ce i 2010. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.