Cy­kel­stjer­nen An­dy Schleck kan se til­ba­ge på en kar­ri­e­re, der gav så sto­re for­vent­nin­ger, men end­te så trist

BT - - NAVNE -

Sa­stres sam­le­de sejr. Der­fra gik det stejlt opad - kar­ri­e­re­mæs­sigt og i de fran­ske bjer­ge - hvor An­dy Schlecks navn i cy­kel­spor­ten vok­se­de sig stør­re og stør­re. I 2009 kla­tre­de han op på Tour- po­di­ets an­den­plads, hvor han blev stå­en­de i bå­de 2010 og 2011. Året eft er blev an­den­plad­sen i 2010 end­da veks­let til sejr, da vin­de­ren Al­ber­to Con­ta­dor blev fra­ta­get sej­ren eft er en do­pings­ag.

Men her­eft er stop­pe­de op­tu­ren brat. I ste­det tog skan­da­ler­ne og kri­ser­ne over. Al­le­re­de i 2010 hav­de An­dy Schleck skabt uhel­di­ge over­skrift er, da han og hold­kam­me­ra­ten på Team CSC, Stu­art O’Gra­dy, blev sendt hjem fra Vu­el­ta­en af hol­de­jer Bjar­ne Ri­is eft er en tur i by­en med lidt for me­get al­ko­hol. Tre år eft er var den gal igen, da Schleck blev spot­tet be­ru­set på et ho­tel i Mün­chen. In­di- mel­lem var pas­se­ret et par us­køn­ne år med off ent­li­ge kon­tro­ver­ser med team­ma­na­ger Jo­han Bruy­nell og et styrt, der ko­ste­de Tour- del­ta­gel­sen i 2012.

Døds­stø­det

Da An­dy Schleck i 2013 stil­le­de op på et pres­se­mø­de og sat­te ord på de svæ­re år, der hav­de sendt ham i en per­son­lig kri­se, lig­ne­de det en­de­lig et ven­de­punkt. An­dy Schleck vil­le be­gyn­de for­fra.

» Jeg vil ik­ke sid­de her og ly­ve og si­ge, at det var nemt, for det var det ik­ke. Det var vir­ke­lig en rig­tig hård tid at kom­me igen­nem det he­le. Men jeg har min fa­mi­lie og mi­ne ven­ner der­hjem­me, og de har hjul­pet mig igen­nem det, « sag­de en op­ti­mi­stisk An­dy Schleck, der så lyst på frem­ti­den og luft ede si­ne tan­ker om en ny stor­heds­tid.

Men den kom al­drig. Det blev til en 20. plads i Tou­ren an­no 2013, og året eft er kom døds­stø­det. Et vold­somt styrt i Tou­ren øde­lag­de knæ­et og ful­dend­te An­dy Schlecks derou­te. Kar­ri­e­ren var slut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.