Olie på hæn­der­ne******

BT - - TV - THRIL­LER 10: 45 12: 15 21: 00 23: 00 06: 00 16: 45 18: 40 09: 10 15: 00 13: 35 01: 20-

Nog­le af Hol­lywoods tun­ge dren­ge står på rol­le­li­sten i den kom­plek­se thril­ler ” Sy­ri­a­na”. I bog­sta­ve­lig­ste for­stand. Ge­or­ge Cloo­ney tog nem­lig 20 kg på til rol­len som CIA- agen­ten Bob Bar­nes, der plud­se­lig op­da­ger, at han er ble­vet syn­de­buk i magt­kam­pen om olie. Der­u­d­over ses Matt Da­mon, Wil­li­am Hurt, Chri­stop­her Plum­mer og Chris Coo­per. Fil­men er in­spi­re­ret af CIA- agent Ro­bert Ba­ers erin­drin­ger, og hi­sto­ri­en er skre­vet og in­stru­e­ret af Step­hen Gag­han, der og­så stod bag det osc­ar­be­løn­ne­de ma­nuskript til ” Traf­fi c”. I den po- li­ti­ske thril­ler ind­går USA hem­me­li­ge aft aler med olie­in­du­stri­en og ska­ber der­ved ube­vidst – el­ler be­vidst – i kølvan­det på dis­se ter­r­o­ris­me. Ro­bert Ba­er har væ­ret CIA- agent i over 20 år og har især brugt si­ne ev­ner på at un­der­sø­ge og op­træv­le ter­ror. Som ti­den går, må han dog san­de, at op­bak­nin­gen fra CIA bli­ver me­re og me­re spin­kel, og be­slut­nin­ger­ne me­re og me­re po­li­ti­ske. Da et snig­mord på en re­formven­lig

Med­vir­ken­de: prins i et olie­pro­du­ce­ren­de land går galt, har Ro­bert få­et nok af det kor­rup­te og il­loy­a­le sy­stem. ( 6’ eren)

( T) Ho­tel Pa­ra­diso. En­gelsk komedie fra 1966. Op­rør i Te­xas. Ame­ri­kansk western fra 1952. ( T) Hen­des ni mænd. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1949.

Sæt dam­pen op. Ame­ri­kansk komedie fra 1940. ( T) Vok­s­ka­bi­net­tet. Ame­ri­kansk gyser fra 1953. ( T) L for le­je­mor­der. En­gelsk actionfilm fra 1965. ( T) Du skal ik­ke be­gæ­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1965. ( T) Or­lov i Hol­lywood. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1945.

McCa­be And Mrs. Mil­ler. Ame­ri­kansk western fra 1971.

( T) Den vil­de ban­de. Ame­ri­kansk western fra 1969.

Nat- tv.

CIA- agen­ten Bob Bar­nes ( Ge­or­ge Cloo­ney) bli­ver på sin sid­ste mis­sion in­vol­ve­ret i kor­rup­tion på re­ge­rings­ni­veau, olie og in­ter­na­tio­nal ter­r­o­ris­me. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.