MAR­GRET­HE OG HEN­RIKS SØLVBRYLLUP

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 23 år si­den 1992:

LØVEN 22.07 - 22.08 Det du øn­sker, skal du få. Du tror på det, og du får det. Du er god til at vi­su­a­li­se­re din frem­tid. Du er og­så god til at for­tæl­le an­dre om det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvor me­get di­ne om­gi­vel­ser ryk­ker i dig for at få dig til at gø­re no­get, som du ik­ke har lyst til, så gi­ver du dig ik­ke en tom­me. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser si­ger om det­te el­ler hint, så er ti­den kom­met til, at du skal træff e en stor og vig­tig be­slut­ning, og det er ik­ke let. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor der ik­ke sker det helt sto­re. Til gen­gæld får du fred til at re­fl ek­te­re over ugens be­gi­ven­he­der. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du er til fest og far­ver. Dog er det ik­ke sik­kert, at di­ne om­gi­vel­ser og­så er det. Det bli­ver nød­ven­digt med en god snak i lø­bet af i aft en. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:* STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Med det po­si­ti­ve sind du har i dag, så kan du let kom­me til at spre­de dig over me­re end godt er. Du er nys­ger­rig og sy­nes, at alt er spæn­den­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det sæt­ter et ek­stra pres på di­ne fø­lel­ser og be­hov. Husk ik­ke at la­de dig dri­ve rundt i ma­ne­gen. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en dej­lig, hvor ting og sa­ger vil gå nøj­ag­tig, som du plan­læg­ger el­ler øn­sker det. Du får og­så i aft en en dej­lig over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

313). ( Svær 64). ( Mid­del 21). ( Nem

Re­gent­par­ret vin­ker til de man­ge mor­gen­fri­ske dan­ske­re, der syn­ger mor­gensang for dem ved Fre­dens­borg Slot. Det roy­a­le par blev gift i 1967.

Fo­to: Jør­gen Jes­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.