DET EN­DER ME

VE­NUS B -

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HVID RØG Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

I dag bli­ver Superligaens frem­tid af­gjort. Klub­ber­ne i Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion mø­des på TREFOR Park i Oden­se for at nå til enig­hed om en ny struk­tur for lan­dets to bed­ste ræk­ker. Klub­ber­ne skal bli­ve eni­ge i dag. Det er sta­tus.

Så me­get ved vi. Men der­u­d­over er der dømt hed de­bat og ri­ve­gil­de. For top­pen af dansk fod­bold vil på in­gen må­de det sam­me som klub­ber­ne i 1. di­vi­sion. Det for­tæl­ler kil­der i en lang ræk­ke af de klub­ber, der mø­des i dag.

Det sto­re strids­punkt bli­ver an­tal­let af klub­ber. Før­ste di­vi­sions­med­lem­mer­ne og Superligaens lidt min­dre klub­ber ta­ler for at ud­vi­de ræk­ken til 14 hold.

Det vil det tun­ge sel­skab med FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land og til dels AaB og Brønd­by IF ik­ke hø­re ta­le om. De vil 12 hold. Punk­tum. Der­for en­der det med stor sand­syn­lig­hed med 12 hold, når den sid­ste kop kaff e er druk­ket.

Og det ger­ne med et slut­spil for liga­ens øver­ste ot­te og et slut­spil med de fi re ne­der­ste og fi re øver­ste fra 1. di­vi­sion, hvor to bil­let­ter til Su­per­liga­en er på spil.

Svæ­re­re at ryk­ke op

Den struk­tur vil klub­ber­ne i 1. di­vi­sion ik­ke stå mo­del til, da op­ryk­ning så vil sy­nes for langt væk, og i det lag af klub­ber er man over­be­vi­ste om, at de klub­ber i Su­per­liga­en, der har to stem­mer hur­tigt vil kob­le dem af og ude­luk­ken­de drøft e en 12 holds liga.

En del af de klub­ber, der tra­di­tio­nelt til­hø­rer Superligaens mid­te, fryg­ter at få fær­re tv­pen­ge med en 14- holds liga, men da sam­me klub­ber oft e ar­gu­men­ter for, at de ik­ke kan bru­ge fl ere af klub­bens un­ge ta­len­ter net­op på grund af nedryk­nings­fa­re, så mø­der de ik­ke me­get for­stå­el­se fra klub­ber­ne i 1. di­vi­sion.

Omvendt har top- klub­ber­ne in­gen in­ter­es­se i at få ud­vi­det li­ga­en, da man her fryg­ter li­ga­en ud­van­des yder­li­ge­re.

Det hol­land­ske ana­ly­se­fi rma Hy­percu­be står bag de frem­lag­te mo­del­ler og slår blandt an­det på trom­me for, at 14 hold el­ler me­get kom­pli­ce­re­de slut­spils­mo­del­ler gi­ver fl ere kam­pe og der­med stør­re ind­tæg­ter. Det ar­gu­ment kø­ber top- klub­ber­ne ik­ke be­tin­gel­ses­løst, da de fryg­ter en da­len­de kva­li­tet i li­ga­en, vil gi­ve fær­re tv- se­e­re og pu­bli­kum­mer på sta­dion til de en­kel­te kam­pe.

Stør­ste­par­ten af de stem­mer, som BT har hørt i klub- re­gi, for­ven­ter der­for, at 1. di­vi­sion fort­sæt­ter som hidtil, og at Su­per­liga­en bli­ver med 12 hold med et top seks- slut­spil og et bund- slut­spil for de seks re­ste­ren­de hold.

ONS­DAG 10. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.