Den ty­ske for­bin­del­se Chel­sea- ko­me­ten An­dreas Chri­sten­sen står for­an en ud­lej­ning, der skal sik­re spil­le­tid og fle­re A- land­skam­pe. For­bin­del­sen til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach er brand­varm

BT - - DAN­MARK - SER­BI­EN - VOK­SEN­FOD­BOLD Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk An­dreas Chri­sten­sen i du­el med Mon­te­ne­gros Vla­di­mir Bol­je­vic. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

ONS­DAG 10. JU­NI 2015

An­dreas Chri­sten­sen fik man­dag af­ten sin lands­holds­de­but, da han af­lø­ste ven­nen Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i an­den halv­leg af test­kam­pen mel­lem Dan­mark og Mon­te­ne­gro. Der­med kul­mi­ne­re­de et fod­boldår, der bød på Pre­mi­er Le­ague- de­but for Chel­sea og op­træ­de­ner i de to en­gel­ske po­kal­tur­ne­rin­ger. Nu ven­ter med al sand­syn­lig­hed et ud­lån fra Chel­sea med ty­ske Borus­sia Mön­cheng­lad­bach som var­me­ste bej­ler.

» An­dreas skal ud og spil­le nu. Han skal spil­le vok­sen­fod­bold, hvor han bli­ver pres­set hver we­e­kend. Det lig­ger helt fast. Han skal ha­ve hår på bry­stet, « si­ger 19- åri­ge Chri­sten­sens far og rå­d­gi­ver, Sten Chri­sten­sen.

Man­dag kun­ne ty­ske Bild for­tæl­le, at den ty­ske top­klub Borus­sia Mön­cheng­lad­bach er tæt på at luk­ke en etårig le­je­af­ta­le med Chel­sea om den dan­ske midt­stop­per, der og­så kan spil­le på den de­fen­si­ve midt­ba­ne, hvor Glad­bach til den kom­men­de sæ­son får brug for gar­de­ring for Chri­stoph Kra­mer, der ven­der til­ba­ge til Bay­er Le­ver­ku­sen. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger skul­le den væ­re god nok. Alt pe­ger i ret­ning af en af­ta­le, der bun­der i en god re­la­tion mel­lem de to klub­ber.

Ha­zard- mo­del­len

Lon­don- klub­ben har tid­li­ge­re sendt Chel­sea- stjer­nen Eden Ha­zards lil­le­bror, Thor­gan Ha­zard, fra Chel­sea til Glad­bach. Først på le­je og si­den på en per­ma­nent kon­trakt. Nu kan det væ­re An­dreas Chri­sten­sens tur - i hvert fald hvad an­går en ud­lej­ning. Ty­sker­ne, som har 41- åri­ge Max Eberl som sport­s­di­rek­tør, har ero­bret en plads som en af eu­ro­pæ­isk fod­bolds mest in­ter­es­san­te ta­lent­fa- brik­ker, som ik­ke er ban­ge for at gi­ve spil­le­tid til frem­ti­dens stjer­ner. Det ved Chel­sea og ma­na­ger José Mourin­ho, som har et ind­gå­en­de kend­skab til Glad­ba­chs ev­ner som ru­ge­kas­se, hvil­ket blev yder­li­ge­re styr­ket henover ef­ter­å­ret og vin­te­r­en, hvor klub­ber­nes U21- mand­ska­ber dy­ste­de i sam­me grup­pe i tur­ne­rin­gen Pre­mi­er Le­ague In­ter­na­tio­nal Cup, en eu­ro­pæ­isk ung­doms- tur­ne­ring med del­ta­gel­se af blandt an­dre en­gel­ske, ty­ske og po­rtu­gi­si­ske mand­ska­ber.

Af­kla­ring snart

Sten Chri­sten­sen af­vi­ser at ken­de til in­ter­es­sen fra Glad­bach, som kan se frem til Cham­pions Le­ague- fod­bold i den kom­men­de sæ­son. Han for­tæl­ler, at før­ste punkt på dags­or­de­nen er at få luk­ket den kon­trakt­for­læn­gel­se, som bå­de An­dreas Chri­sten­sen og Chel­sea har som før­ste­pri­o­ri­tet, in­den ta­len­tet sen­des vi­de­re på ud­lej­ning. Hvil­ket alt­så iføl­ge BTs op­lys­nin­ger med al sand­syn­lig­hed bli­ver Glad­bach.

» Bun­des­liga­en er da in­ter­es­sant, men det er der og­så an­dre liga­er, der er, « si­ger Sten Chri­sten­sen.

Iføl­ge Sten Chri­sten­sen er det helt af­gø­ren­de, at An- dreas Chri­sten­sen kan veks­le første­hold­stræ­ning i Chel­sea med første­holdskam­pe i en an­den klub. Ti­den er in­de til an­det end re­ser­ve­holds­fod­bold.

» Det har væ­ret et fan­ta­stisk år, som nu har gi­vet de­but på ’ det rig­ti­ge’ lands­hold, og det er han selv­føl­ge­lig stolt over. Men han ved og­så godt, at hvis han skal ha­ve fle­re kam­pe på A- lands­hol­det og til­ba- ge og kæm­pe med om plad­ser­ne i Chel­sea, skal han til at spil­le no­get vok­sen­fod­bold. «

An­dreas Chri­sten­sens nu­væ­ren­de kon­trakt med Chel­sea ud­lø­ber i 2016.

Sten Chri­sten­sen for­ven­ter, at der er en af­kla­ring på frem­ti­den, in­den An­dreas Chri­sten­sen rej­ser med U21lands­hol­det til EM. Tur­ne­rin­gen be­gyn­der 17. ju­ni og fo­re­går i Tjek­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.